Câu 1: Khái niệm tư tưởng HCM

40.8K 13 12

Tư tưởng HCM là 1 hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến CMXHCN;là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mac-lenin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con ng.

    Toàn diện: thể hiện  ở nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, Chính trị, xã hội.

    Đó là những quan điểm toàn diện và sâu sắc về các vấn đề ở Vn:

     + Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người;

     + Về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại;

     +Về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc;

     +Về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân;

     +Về quốc phòng toàn dân, xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân;

     +Về phát triển kinh tế và văn hóa, ko ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân;

      +Về đạo đức CM, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Về chăm lo bồi dưỡng thế hệ CM cho đời sau;

      +Về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, cán bộ Đảng viên vừa là ng lãnh đạo, vừa là ng đầy tớ trung thành của nhân dân….

 Tư tưởng HCM soi đg cho  cuộc đấu tranh của nhân dân và giành thắng lợi, là tài sản to lớn của Đảng và dân tộc ta., là sự kết tinh những  giá trị truyền thống  của văn hóa dân tộc với trí tuệ thời đại.

 Văn hóa dân tộc: đó là tinh thần yêu nước , nhân nghĩa cần cù sáng tạo, đoàn kết…..trong đó tinh thần yêu nước  có ảnh hưởng lớn nhất đến sự hình thành tư tưởng HCM.

  Trí tuệ thời đại:  là sự kết hợp giữa văn hóa phương Đông ( Nho giáo: Nhân, phật giáo: dậy hướng thiện, tư tưởng tam dân của tôn trung Sơn) và văn hóa phương Tây( phong cách làm việc, văn minh khai sáng :độc lập tự do nhân ái)

Định nghĩa của Đảng CSVN đã chỉ rõ:

v     Bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh: Đó là hệ thống các quan điểm lý luận, phản ánh những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt nam; chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và dân tộc Việt nam

v     Nguồn gốc: là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

v     Nội dung: là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Nội dung đó bao gồm hệ thống các quan điểm cơ bản về chính trị (đường lối cách mạng đối nội, đối ngoại, xây dựng các lực lượng cách mạng, xây dựng nhà nước), các quan điểm về kinh tế, văn hóa, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa…