For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Bai giang thue

189 0 0

CHƯƠNG 1

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ THUẾ

Mục đích, yêu cầu của chương:

Sau khi nghiên cứu chương này, sinh viên hiểu và nắm được:

1. Bản chất của thuế và các yêu cầu của chính sách thuế đối với kế toán tài chính.

2. Kế toán thuế và nhiệm vụ của kế toán thuế.

3. Đơn vị thực hiện kế toán thuế.

4. Các căn cứ xác định nghĩa vụ nộp thuế doanh nghiệp do kế toán tài chính cung cấp.

5.Các nguyên tắc cơ bản bảo đảm xác định trung thực, khách quan nghĩa vụ nộp các loại thuế

6. Các tài liệu kế toán cung cấp số liệu cho công việc xác định và kiểm tra nghĩa vụ thuế.

1.1Thuế và các yêu cầu của chính sách thuế đối với kế toán tài chính

Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc của các pháp nhân, thể nhân cho Nhà nước theo mức độ và thời hạn được pháp luật quy định, không mang tính chất hoàn trả trực tiếp, nhằm sử dụng cho mục đích chung toàn xã hội.

Thuế có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Vai trò của thuế được thể hiện ở những khía cạnh sau:

Thứ nhất, huy động nguồn lực tài chính cho Nhà nước: Thuế là nguồn thu chủ yếu và quan trọng nhất của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Hàng năm tỷ lệ thu được huy động từ thuế luôn chiếm trên 80% tổng thu ngân sách.

Thứ hai, thuế là công cụ để điều tiết vĩ mô nền kinh tế.  Thông qua các quy định của pháp luật thuế về cơ cấu các loại thuế, phạm vi đối tượng nộp thuế, thuế suất, miễn giảm thuế...Nhà nước chủ động phát huy vai trò điều tiết đối với nền kinh tế.

Hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam bao gồm rất nhiều sắc thuế khác nhau, như: thuế GTGT, thuế XNK, thuế TTĐB, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế tài nguyên, thuế đất, thuế môn bài….

Mỗi một doanh nghiệp là một tế bào trong nền kinh tế quốc dân có nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước một số loại thuế. Chính sách thuế yêu cầu kế toán doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ mọi thông tin về các căn cứ để tính, kê khai, miễn giảm, hoàn thuế và quyết toán thuế mà doanh nghiệp phải nộp bao gồm:

 Số lượng và các giá trị các loại tài sản khác nhau thuộc đối tượng chịu các loại thuế có liên quan.

 Đánh giá giá trị các loại tài sản, nợ phải trả phục vụ cho việc xác định mức nộp thuế của các loại thuế có liên quan.

  Nội dung, phân loại  và xác định chi phí, doanh thu và thu nhập khác

 Nội dung và xác định kết quả kinh doanh

 Xác định chi phí không hợp lý, không được trừ vào thu nhập chịu thuế

 Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp để xác định thu nhập chịu thuế

 Số thuế được miễn giảm, hoàn lại và phải nộp, đã nộp, còn phải nộp.

1.2Kế toán tài chính phục vụ quản lý thuế 

Bai giang thueĐọc truyện này MIỄN PHÍ!