For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

sản xuất vật chất và vai trò của nó

18.1K 11 2

1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó.

a, sản xuất vật chất và phương thức sản xuất.

          sản xuất là 1 loại hình hoạt động đặc trưng của con người và xã hội loài người bao gồm: sản xuất vật chất , sản xuất tinh thần và sản xuất ra bản thân con người. Ba quá trình đó gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động qua lại với nhau, trong đó sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội.

          sản xuất vật chất là 1 trong những lại hoạt động đặc trưng của con người- đó cũng là 1 loại hình hoạt động thực tiễn với  mục đích cải biến các đối tượng của giới tự nhiên theo nhu cầu tồn tại, phát triển của con người vã xã hội,với nghĩa như vậy sản xuất vật chất là 1 hoạt động có tính khách quan tính xh, tính lực sử và tính sáng tạo.

          Bất cứ 1 quá trình sản xuất vật chất nào cũng được tiến hành với mục đích nhất định và được tiến hành theo những cách thức xác định. Cách thức tiến hành đó chính là phương thức sx.

          Mỗi phương thức sx đều có 2 phương diện cơ bản kỹ thuật và kinh tế 2 phương diện đó gắn bó chặt chẽ với nhau.

          -Phương diện kỹ thuật của phương thức sx là chỉ quá trình sx đc tiến hành bằng cách thức kỹ thuật công nghệ nào để làm biến đổi các đối tượng của quá trình sx.

          -Phương diện kinh tế của phương thức sx là chỉ quá trình sx đc tiến hành với.những.cách.thức.tổ.chức.kt.nào

          => hai phương diện trên không ngừng phát triển theo hướng phân tách và phụ thuộc vào nhau giữa các khâu kỹ thuật và tổ chức kinh tế của qáu trình sx xh.

b. vai trò của sản xuất vật chất và phương thức sx đối với sự tồn tại và phát triển xh.

          - theo quan điểm duy vật lịch sử, sản xuất vật chất giữ vai trò là nhân tố quyết định sự sinh tồn, phát triển của con người và xã hội là hoạt động nền tảng làm phát sinh phát triển những mối quan hệ xh của con người nó chính là cơ sở của sự hình thành, biến đổi và phát triển cảu xh loài người.

          - C.mác đã xuất phát từ “ Con người hiện thực” và đi đến kết luận rằng: “… tiền đề đầu tiên của mọi sự tồn tại của con người và do đó là tiền đề của mọi lịch sử đó là : người ta phải có khả năng sống đã rồi mới có thể làm nên lịch sử. nhưng muốn sống được thì trước hết cần phải có thức an, uống, nhà ở, quần áo và 1 vài thứ khác nữa, như vậy hành vi lịch sử đầu tiên là việc sx ra những tư liệu để thỏa mãn những nhu cầu ấy , việc sx ra bản thân đời sống vật chât”.có thể khẳng định : con người với tư cách “ người” được bắt đầu  bằng tự phân biệt với súc vật ngay khi con người bắt đầu sx ra những tư liệu sinh hoạt của mình.

          - Thiết lập nên những mqh nhất định với nhau, đó chính là những qhsx và trên cơ sở những qhsx này mà làm phát sinh những mqh xã hội: chính trị , ssaoj đức, pháp luật.

          - sự phát triển cảu sx vật chất quyết định sự biến đổi,phát triển các mặt của đời sống xh quyết định phát triển xh từ thấp đến cao.

          - Phương thức sx có vai trò quyết định đối với trình độ phát triển của nền sx xã hội và do đó là với trình độ phát triển của đời sống xh nói chung, sự thay thế và phát triển của các phương thức sx phản ánh xu hướng tất yếu khách quan của quá trình phát triển xh loài người từ trình độ thấp đến trình độ ngày càng cao hơn.

sản xuất vật chất và vai trò của nóĐọc truyện này MIỄN PHÍ!