Alamat ng Paasa

337 0 0

Paasa taong nagpapaasa sa taong walang ginawa kundi umasa walang paasa kung hindi ito magbibigay ng motibo para umasa ang mga taong tanga.

Patusok Ni Squid BallWhere stories live. Discover now