Quat trung bi

597 0 0

1) ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO QUYẾT

Khởi Pháo tại trung cung,bỉ chư cuộc giao hùng

Mã thường thủ trung Tốt,Sĩ thượng Tướng phòng không

Tượng yếu Xa tương hộ,Tốt nghi tả hữu công

nhược tương Pháo lâm địch,Mã xuất độ hà tòng.

TẠM DỊCH: pháo khởi ở giữa cung,mạnh hơn các cuộc khác,mã thường thủ tốt giữa,sĩ chống lên đề phòng,tượng phải có xe giữ,tốt nên đánh ở hai bên,khi mà pháo xung trận thì mã xuất qua sông.

2)SĨ GIÁC PHÁO QUYẾT

Pháo hướng Sĩ giác an,Xa hành nhị lộ tiền

Quá là Xa Pháo thượng,Pháo hựu Mã tương liên

Xe tiên đồ Sĩ Tượng,Mã Tướng Pháo hướng tiền

Dịch nhân khinh bất thủ,tróc Tướng hữu hà nan.

TẠM DỊCH :pháo bố trí ở giữa góc sĩ,xe di theo hai hướng,xe qua sông trước,pháo tuần hà hỗ trợ,pháo lại liên kết với mã,xe trước hết tiêu diệt sĩ,tượng.mã pháo hướng về phía trước.địch thủ khinh suất không phòng thủ,bắt tướng có khó gì.

3) PHI PHÁO QUYẾT

Pháo khởi biên tái thượng

Phiên Tốt thế như phi

Hoàng và tịch đương thủ diệu

Xung tiền lạc giác nghi

Thừa hư Sĩ khả đắc

Hữu khích Tượng tiên đồ

Hiệp phụ tu Xa lực

Tung hoành Mã dịch kỳ.

TẠM DỊCH :pháo tiến tới biên cương,diệt tốt thế như bay,khi đi ngay tấn công chính diện xuống thấp thành hình pháo giác,có ý đồ diệt tượng khi địch sơ hở,cần có sự giúp đỡ của xe,mã tung hoành cũng độc đáo.

4) TƯỢNG CUỘC QUYẾT

Tượng cuộc thế thường an

Trung cung Sĩ tất uyên

Xa liên hà thượng lập

Mã tại hậu giá lan

Tượng nhãn thâm phòng bế

Trung tâm Tốt mạc tiền

Thế thành phương động Pháo

Phá địch lưỡng bằng biên.

TẠM DỊCH :tượng cuộc thế thường yên,trung cung sĩ có đôi,xe tiến lên vị trí sông,mã phía sau tốt chở,phải phòng mắt tượng bị(bế)cản tốt ở trung tâm đừng đi lên,thế thành mới động pháo ,phá địch ở hai bên.

5)PHÁ TƯỢNG CUỘC CHIẾN

Nhất Pháo tại trung cung

Uyên ương Mã khứ công

Nhất Xa hà thượng lập

Trung Tốt hướng tiền xung

Dẫn Xe bế Tượng nhãn

Pháo tại hậu tương phùng

Nhất Mã hoán nhị Tượng

Kỳ thế tất anh hùng.

TẠM DỊCH : pháo ở cung giữa,mã uyên ương liên hoàn tấn công,một xe tuần hà, tốt giữa tiến về phía trước,đua xe bế mắt tượng pháo ở sau cùng hỗ trợ ,một mã đổi hai tượng,thế của ván cờ này thật dũng mãnh.

Quat trung biĐọc truyện này MIỄN PHÍ!