phat am duoi ed

4.3K 0 0

Đối với động từ có quy tắc ( regular vebrs )

- Có 3 cách phát âm chính

/t/ : những từ có tận cùng : f , s , sh , ch , p , x , và những động từ có từ phát âm cuối là " s"

Ex: liked , stopped ....

/id/ :những từ có tận cùng là : t, d

Ex : needed , wanted ....

/d/ : những trường hợp còn lại

Ex: lived , studied .....

Đối với N(danh từ) số nhìu có 3 trường hợp

/s/ : sau các từ có tận cùng là phụ âm không rung : f , k , p , th ,....

Ex: roofs , books ,.....

/z/ : sau các nguyên âm , phụ âm rung : b , g , n , d , ...

Ex: dogs, tables.....

/iz/ : sau các âm có tiếng gió : s, z , dz , tz .....

Ex : pages , watches ...

Banglangtim xin bổ sung thêm tí nữa về cách phát âm " -ed" (có thể là rõ ràng hơn), các bạn xem tiếp nhe!!

- Pronounce /t/ after voiceless sounds: /p, k, f, s, sh, ch, gh/.

* Example:

- Jump ----> jumped

- Cook -----> Cooked

- Cough -----> Coughed

- Kiss -----> kissed

- Wash -----> washed

- Watch -----> watched

+ Pronounce /id/ after /d/ or /t/ sounds.

* Example:

- Wait -----> waited

- Add -----> added

+ Pronounce /d/ after voiced sounds: /b, g, v, đ/th/, z, soft sound g, hard sound g/j/, m, n, ng, l, r/ and all vowels sounds

* Example:

- Rub -----> rubbed

- drag -----> dragged

- Love -----> loved

- Bathe ------> bathed

- Use ------> Used

- Massage -----> massaged

- Charge -----> Charged

- Name -----> named

- Learn -----> Learned

- Bang -----> banged

- Call -----> called

- Care -----> cared

- Free -----> freed

* Chú ý là ở đây âm cuối cùng mới là quan trọng chứ không phải là chữ cái kết thúc.

Ví dụ: "fax" kết thúc bằng chữ "x" nhưng đó là âm /s/

"like" kết thúc bằng chữ "e" nhưng đó là âm /k/

- 1 số từ kết thúc bằng -ed được dùng làm tính từ phát âm là /Id/:

* aged