2. Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ

29.8K 6 4

I, Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của LDQTV

A, Khái niệm, vị trí vai trò

1, Khái niệm

  DQTV là LLVT quần chúng không thoát ly sản xuất , công tác, là một bộ phận của LLVTND của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, đặt dưới sự laaxnh đạo của Đảng  cộng sản Việt nam, sự quản lí, điều hành của chính phủ vafuyr ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương

    - Dân Quân: Được t/c ở các xã, phường, thị trấn

    -  Tự vệ: Được t/c ở các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, t/c kinh tế, t/c chính trị xã hội

 

2, Vị trí vai trò

     - DQTV là LLVT quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác là thành phần của LLVTND nước CHXHCNVN

     - DQTV là lực lượng chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

     - DQTV là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền QPTD và phong trào toàn dân đánh giặc trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và trong thời bình tại địa phương

     - Thời bình:

      + DQTV là công cụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tải sản của nhân dân, tài sản nhà nước.

       + Tham gia phát triển xây dựng kinh tế ở địa phương, cơ sở.

       + Xây dựng thế trận QPTD gắn chặt với thế trận ANND, phối hợp với Công an và các lực lượng khác làm thất bại chiến lược “ DBHB” BLLĐ của kẻ địch, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống thiên tai hỏa hoạn... bảo đảm an toàn cho nhân dân

     - Thời chiến

      +DQTV làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi đất nước có chiến tranh

      +Cùng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương chiến đấu, thực hiện tiêu hao, tiêu diệt lực lượng, phương tiện của địch. Giữ vững thế trận CTND, tạo thế tạo lực cho bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương chiến đấu giành thăng lợi trong chiến tranh.

B, Nguyên tắc, Nhiêm vụ hoạt động của LLDQTV

1, Nguyên tắc hoạt động

    - DQTV dặt dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN , sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lí điều hành của Chính phurmaf trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng chính quyền địa phương các cấp, sự chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng bộ Quốc phòng và sự chỉ huy trực tiếp của chỉ huy trưởng cơ quan Quân sự địa phương

    -DQTV t/c hoạt động phải tuân theo hiến pháp, pháp luật. Dựa vào dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và hệ thông chính trị để thực hiện nhiệm vụ