2. Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ

88.4K 20 6

I, Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của LDQTV

A, Khái niệm, vị trí vai trò

1, Khái niệm

  DQTV là LLVT quần chúng không thoát ly sản xuất , công tác, là một bộ phận của LLVTND của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, đặt dưới sự laaxnh đạo của Đảng  cộng sản Việt nam, sự quản lí, điều hành của chính phủ vafuyr ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương

    - Dân Quân: Được t/c ở các xã, phường, thị trấn

    -  Tự vệ: Được t/c ở các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, t/c kinh tế, t/c chính trị xã hội

 

2, Vị trí vai trò

     - DQTV là LLVT quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác là thành phần của LLVTND nước CHXHCNVN

     - DQTV là lực lượng chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

     - DQTV là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền QPTD và phong trào toàn dân đánh giặc trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và trong thời bình tại địa phương

     - Thời bình:

      + DQTV là công cụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tải sản của nhân dân, tài sản nhà nước.

       + Tham gia phát triển xây dựng kinh tế ở địa phương, cơ sở.

       + Xây dựng thế trận QPTD gắn chặt với thế trận ANND, phối hợp với Công an và các lực lượng khác làm thất bại chiến lược “ DBHB” BLLĐ của kẻ địch, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống thiên tai hỏa hoạn... bảo đảm an toàn cho nhân dân

     - Thời chiến

      +DQTV làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi đất nước có chiến tranh

      +Cùng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương chiến đấu, thực hiện tiêu hao, tiêu diệt lực lượng, phương tiện của địch. Giữ vững thế trận CTND, tạo thế tạo lực cho bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương chiến đấu giành thăng lợi trong chiến tranh.

B, Nguyên tắc, Nhiêm vụ hoạt động của LLDQTV

1, Nguyên tắc hoạt động

    - DQTV dặt dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN , sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lí điều hành của Chính phurmaf trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng chính quyền địa phương các cấp, sự chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng bộ Quốc phòng và sự chỉ huy trực tiếp của chỉ huy trưởng cơ quan Quân sự địa phương

    -DQTV t/c hoạt động phải tuân theo hiến pháp, pháp luật. Dựa vào dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và hệ thông chính trị để thực hiện nhiệm vụ

    - Tổ chức biên chế của lực lượng DQTV phải căn cứ vào nhiệm vụ QP-AN, gắn với địa bàn và nhiệm vụ của đơn vị sản xuất, công tác. Bảo đảm thuận tiện cho chỉ đạo, quản lí, chỉ huy và phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của từng địa phương

2, Nhiệm vụ

 Điều 8 Luật DQTV của quốc hội khóa XII- Kỳ họp thứ 6 Ngày 23/112009- Nước CHXHCNVN qui định

    - Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương, cơ sở, phối hợp với các đơn vị bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển và lực lượng khác bảo vệ chủ quyền, An ninh biên giới  quốc gia và chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt nam.

    - Phối hợp với các đơn vị QĐND- CAND và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền QPTD, Khu vực phòng thủ. Giữ gìn ANCT- TTATXH, Bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, tài sản nhà nước

    - Thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn. Bảo vệ và phòng chống cháy rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

    - Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về QP- AN. Tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng và phát triển Kt-Xh tại địa phương, cơ sở

    - Học tập chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự và diễn tập

    - thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật.

2. Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệĐọc truyện này MIỄN PHÍ!