PROLOGUE

1.6M 30.7K 8.4K
                         

                  

PROLOGUE

HINDI maipinta ang mukha ni Lash at Lath habang nasa labas ng bahay nila at hinihintay ang pagdating ng bagong asawa ng kanilang ama. They both thought that after their mother's death, hindi na mag-asawa ang ama nila. Well, they were surprise when their father announced it after their mother's fifth death anniversary.

Wala silang sinabi ni Lath, walang silang naging komento. They keep their opinion to themselves. Alam naman nilang dalawa na hindi sila pakikinggan ng kanilang ama.

"Be nice, boys." Iyan ang kanina pa sinasabi ng kanilang ama sa kanila. "Elspeth is a very special woman to me. Ayaw kong bastusin niyo siya."

Lath conjured a fake smile. "Sure, Dad."

Sinalubong ni Lash ang mga mata ng kaniyang ama. "Anong karapatan mong hingin samin 'yon? Be nice? I can't promise that, Dad."

Bumuntong-hininga ang ama nila. "Lash, please, intindihin mo naman ako. Hindi ito ang oras para mag argumento na naman tayo. Matanda na ako at kailangan ko nang makakasama."

He snorted. Yeah right. His Dad is full of shit sometimes.

At the age of eighteen, Lash knew that their father is one horny man. Nagpakasal nga ito ng hindi nila nalalaman at ngayon, sa kanila na titira ang babae. At sa narinig nila mula sa mayordama, may excess baggage daw ang babae.

The woman has a daughter. Buwesit. Dagdag pakainin pa.

"Sa tingin mo, pera lang ang habol ng bagong asawa ni Daddy?" Pabulong na tanong sa kaniya ng kakambal na si Lath.

Magkamukhang-magkamukha silang dalawa na napakahirap tukuyin kung sino si Lath at sino si Lash. They always used it to their advantage. Tatlong tao na napagsisino silang dalawa. Ang yumao nilang ina, ang kabilang ama at ang mayordoma. Maliban sa tatlong 'yon, wala na. Not even their best friends knew who's who. And Lysander Callahan had been their best friend since Lash's can remember.

Nagkibit-balikat siya. "Hindi ko alam at wala akong pakialam."

Their family is wealthy. Malaki ang posibilidad na pera lang ang habol ng babae sa ama niya.

"Bakit hindi mo alam?" Kinunotan siya ng nuo ni Lath. "You are Lash, Lash. Sa ating dalawa, ikaw ang mas matalino ako naman ang mas guwapo."

Lash rolled his eyes at his twin. "Wala akong pakialam. Basta makuha lang natin ang mana na nararapat para satin, I'm okay with that. Dad can do whatever he pleases."

"Mukhang pera ka talaga kahit kailan, Lash." Tumingala sa kalangitan si Lath. "I hope mom was here."

"Mom is dead, Lath. Accept it." Matigas na wika niya saka itinutok ang mata sa sasakyang papalapit sa kanila.

His father's stance becomes of a man trying to impress. Nang tumigil ang sasakyan, lumabas mula roon ang babaeng halos ka edad lang ng Daddy niya. She was a beauty but his mom was more stunning.

Kaagad itong niyakap ng kaniyang ama at pareho silang nag-iwas ng tingin ni Lath ng halikan ng kanilang ama ang babae sa mga labi.

Gross!

Lath whispered to his ear. "I want to puke, Lash."

Tumango siya at kumuyom ang kamao. "Ako rin."

Hawak ang kamay ng babae, bumaling sa kanila ang Daddy nila at ipinakilala ang bago nitong asawa.

"Lath, Lash," may warning ang tono ng pananalita ng kaniyang ama. "This is Elspeth, ang bago niyong mommy."

Walang emosyon ang mukha niya. New mommy? Gusto niyang magwala pero anong magagawa no'n? Lash calmed himself-it was so hard- and didn't say a thing to acknowledge the woman.

POSSESSIVE 9: Lash Coleman - COMPLETEDTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon