Luật giáo dục 2009(sđ và bs)

2.5K 0 0

QUỐC HỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44/2009/QH12  Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009

LUẬT GIÁO DỤC

(Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Số: 38/2005/QH11 (đã được

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNamkhoá XI thông qua tại kỳ họp

thứ 7 ngày 14/6/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006) đã được Quốc

hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNamkhoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 6

ngày 25/11/2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010.

.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNamnăm 1992 đã được

sửa  đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của

Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Quốc hội ban hành Luật sửa  đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số

38/2005/QH11.  

C hư ơn g   I 

N HỮN G   Q U Y  Đ ỊN H   C H U N G 

Điều   1 .  Phạm vi điều chỉnh

Luật giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục

khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức

chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động

giáo dục.

Điều   2 .  Mục tiêu giáo dục

Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người ViệtNamphát triển toàn diện, có đạo đức,

tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công

dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 3. Tính chất, nguyên lý giáo dục

1.  Nền giáo dục ViệtNam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân

tộc, khoa học, hiện  đại, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư  tưởng Hồ Chí Minh làm nền

tảng.

2. Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo

dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết

hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Điều   4 .  Hệ thống giáo dục quốc dân 

1. Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

Luật giáo dục 2009(sđ và bs)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!