Trinh bay bai hoc su lanh dao dung dan cua DCSVN la nhan to hang dau dam bao thang loi cua CMVN

6.7K 0 2

Trinh bay bai hoc: su lanh dao dung dan cua DCSVN la nhan to hang dau dam bao thang loi cua CmVN.

Nhan dan VN duoi su lanh dang cua DCSVN tu nam 1930 den nay da vuot qua nhung kho khan thu thach va di tu thang loi nay den thang loi khac. CMT8 nam 1945 thanh cong cham dut che do phong kien thuc dan, lap nen nha nuoc dan chu cong hoa. Khang chein chong thuc dan P va de quoc M thang loi. CM XHCN da dc tien hanh tren mien Bac sau nam 1954 va tren ca nc sau nam 1975 dac biet la qua trinh doi moi tu sau nam 1986 da dat dc nhung thanh tuu quan trong, khang dinh tinh dung dan cua con duong va muc tieu CMVN la gan lien voi doc lap dt.

Nhung thang loi to lon co y nghia chien luoc cua CMVN bat nguon tu nhieu nhan to, trong do nhan to qyet dinh nhat la su lanh dao dung dan va sang tao cua DCSVN, mot dang luon luon lay Cn Maclenin vat u tuong HCM lam nen tang cho tu tuong va kim chi nam cho hanh dong cua minh.

So di Dang la nguoi to chuc va lanh dao duy nhat moi thang loi cua CmVN vi:

1. Day la su lua chon cua chinh lich su

2. Dang la dai bieu trung thanh voi day du loi ich song con va nguyen vong chan chinh cua giai cap cong nhan, cua nhan dan lao dong va dan toc VN

Doc lap dan toc, tu do hanh phuc cho nhan dan la muc tieu,la li tuong cua chu tich HCM, nguoi sang lap ren luyen Dang da noi: "Toi chi co mot ham muon, ham muon tot bac, la lam sao cho nc ta dc hoan toan doc lap, dan ta dc hoan toan tu do, dong bao ta ai cung co com an ao mac, ai cung dc hoc hanh.

Doc lap dan toc gan lien voi CNXH la muc dich la con duong cua dang. Vi muc dich do ma qua cac thoi ki lich su CMVN, biet bao chien si anh hung da cong hien tron doi minh cho CM. Dang luon luon tuyet doi trung thanh voi loi ich cua to quoc cua nhan dan va chinh dieu do D moi co du suc manh lam nen su nghiep lon.

D thuong xuyen giao duc dang vien, can bo phai co y thuc biet dat loi ich cua to quoc, cua nhan dan len tren het, do la nguyen tac cao nhat cua D. "moi quan diem tu tuong coi dang la lam chuc nay, chuc no" "de tim cong an viec lam" deu xa la voi dao duc CM, deu sai trai "voi nguyen tac cao nhat cua D"

Dang luon luon quan triet trong moi hoat dong cua minh trong moi su nghiep cm la cua nhan dan, do nhan dan va vi nhan dan, phai lay dan lam goc.

Dang biet dua vao luc luong quan chung, phat huy tinh tich cuc cua Cm cua quan chung, toan tam toan luc phuc vu quan chung. Trong suot ca qua trinh lanh dao cm, Dang da co duong loi chinh sach dung, phan anh dc loi ich chan chinh va nguyen vong cua nhan dan. Dai da so dang vien cua D da tham gia thoi ki hoat dong bi mat, trong suot hai cuoc khang chien chong thuc dan P va de quoc M xam luoc. Ho da kien tri bam sat quan chung de xay dung co so, phat dong dau tranh gianh lai quyen song.

Nhan dan ta luon luon nghe theo D, tin theo D mac du trong buoc duong CM gap kho khan ho van tin Dang, bao ve D.

Ngay nay trong giai doan Cm moi dat nc thong nhat di len theo dinh huong XHCN, Dang van y thuc duoc rang, trong moi hoat dong cua minh phai quan triet quan diem lay dan lam goc.

Dang biet nam vung van dung sang tao li luan Mlenin vat TTHCM. Xuat phat tu thuc tien, dang de ra duong loi chinh tri dung dan va nang cao ban linh chinh tri cua D.

Su sup do cua lien xo va mot so nc XHCN, cac the luc de quoc va thu dich chi can tan cong vao DCS va cong nhan, lam vo hieu hoa tan vo tu ben trong cac DCS dang cam quyen.

Tu ngay thanh lap den nay, dang ta luon thuc day CN Maclenin lam nen tang tu tuong va kim chi nam cho hanh dong cua minh.

Dang luon co y thuc van dung mot cach doc lap va sang tao CN maclenin vao hoanh cach cu the cua nc ta.

Dang co y thuc ke thua di san TTHCM vao viec ket hop nhuan nhuyen giua CN mac Lenin voi thuc tien dat nc va tinh hoa truyen thong dan toc.

CMT8 1945, khang chien chong thuc dan P va khang chien chong de quoc M thang loi la nho dang ta de ra duong loi cm dan toc dan chu dung dan, co su chi dao chian luoc va sach luoc sac ben.

Cac yeu to noi tren dam bao cho Dang ta luon giu vung vai tro la nguoi lanh dao Cm, dc quan chung tin cay va mot long theo D.

Thoi ki xay dung CNXH tu 1975 - 1985 dat nc ta con nhieu kho khan. Xet den nguyen nhan, ve mat chu quan. Dang tu kiem diem la dap ham mot so sai lam, dac biet la trong viec xac dinh chu truong duong loi va ca trong cong tac xay dung D.

Dai hoi dai bieu toan quoc lan VI cua dang da nghiem khac chi ra nhug thieu sot va de ra nhiem vu cap bach la phai doi moi, chinh don dang nang cao vai tro lanh dao cua D ngang tam voi nhiem vu lich su, coi do la nhiem vu hang dau va thuong xuyen trong cong tac xay dung D hien nay.

Dieu quan trong truoc het la Dang phai doi moi tu duy nang cao trinh do tri tue cua D len mot buoc phat trien moi, Dang can coi trong viec nam vung va van dung sang tao nhung luan diem co ban cua chu nghia Mlenin va TTHCM, kien tri dinh huong XHCN. Tong ket 1 cach khoa hoc kinh nghiem thuc te sinh dong tu phong trao quan chung nc ta va tiep thu co chon loc tri tue thoi dai, de ra duong loi, chu truong cho that dung, that sat hop voi quy luat khach quan va voi dac diem rieng cua CM nc ta.

Dang thuong xuyen xay dung vung manh to chuc, nang cao chien dau va nang luc to chuc thuc tien. Dang luon tuan thu cac nguyen tac to chuc va sinh hat dang nhu nguyen tac tap trung dan chu, nguyen tac tap the lanh dao, ca nhan phu trach nguyen tac phe binh va tu phe binh, xay dung dang thanh doi tien phong chien dau, luon luon doan ket thong nhat tren co so duong loi chinh sanh dung va nguyen tac cua dang. Mat khac, dang can het suc coi trong cong tac dao tao, boi duong, giao duc doi vien ve trinh do chinh tri van hoa, khoa hoc-ki thuat, ve nag luc lanh dao quan ly, ve pham chat dao duc, tu cach sao cho tuong xung voi yeu cau lanh dao cua dang trong giai doan CNH-HDH dat nuoc.

Trinh bay bai hoc su lanh dao dung dan cua DCSVN la nhan to hang dau dam bao thang loi cua CMVNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!