Đề thi soạn thảo văn bản

7.9K 1 0

D5- KT, BH
14/1/2011

Câu 1 (3 điểm):. Những khẳng định sau đúng hay sai? Giải thích
1. Dấu chấm hỏi (?) được sử dụng trong văn bản hành chính - công vụ
2. Quyết định của chủ tịch UBND cấp xã có ghi thẩm quyền kí như sau:
TM. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

3. Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan duy nhất ban hành Hiến pháp và Luật
4. Quyết định luôn là văn bản quy phạm pháp luật
5. Nghị định của Chính phủ ghi số và kí hiệu như sau: 
Số: 36/2008/NĐ - TTg
6. Biên bản trường ĐH Lao động xã hội có ghi số, kí hiệu như sau:
Số: 37/2007/BB - ĐHLĐXH

Câu 2. (4 điểm) Anh (chị) hãy soạn thảo một quyết định cá biệt có nội dung tạm ngừng học đối với sinh viên Nguyễn Văn Q theo đúng quy định về thể thức và nội dung
Chú ý: 
- Cơ quan ban hành là trường ĐH Lao động xã hội
- Họ tên ghi trong văn bản không được tự ý ghi rõ tên, mà chỉ đc ghi: Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B
- Văn bản làm căn cứ cho quyết định có thể giả định
- Sinh viên không trình bày chữ ký và con dấu

Câu 3. (3 điểm)
Hãy soạn thảo một công văn đôn đốc, chỉ đạo theo đúng quy định về thể thức và nội dung (nội dung tùy chọn)
Chú ý:
- Cơ quan ban hành là UBND cấp huyện
- Người kí văn bản chỉ được ghi: Nguyễn Văn A hoặ Nguyễn Thị B
- Sinh viên không trình bày chữ ký và con dấu

90 phút
không được sử dụng tài liệu

D5- QTNL
2/2/2010

Câu 1 (3 điểm):. Những khẳng định sau đúng hay sai? Giải thích
1. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa các quy tắc xử sự riêng
2. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có ghi thẩm quyền kí như sau:
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

3. Địa danh ghi trên văn bản của chủ tịch UBND tỉnh ghi địa danh cấp tỉnh đó
4. Mọi cơ quan nhà nước đều có thẩm quyền ban hành văn bản hành chính thông thường
5. Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã ghi số và kí hiệu như sau: 
Số: 15/2008/NĐ - UBND
6. Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo là văn bản văn bản quy phạm pháp luật

Câu 2. (4 điểm) Anh (chị) hãy soạn thảo một quyết định cá biệt có nội dung kỷ luật, hình thức kỷ luật là cách chức đối với bà Nguyễn Thị H theo đúng quy định về thể thức và nội dung
Chú ý: 
- Thẩm quyền ban hành là Chủ tịch UBND cấp huyện
- Họ tên ghi trong văn bản không được tự ý ghi rõ tên, mà chỉ đc ghi: Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B
- Văn bản làm căn cứ cho quyết định có thể giả định
- Sinh viên không trình bày chữ ký và con dấu

Câu 3. (3 điểm)
UBND xã H xin kinh phí sửa chữa nhà văn hóa xã. UBND xã H phải dùng văn bản nào? Hãy soạn thảo văn bản đó về nội dung theo đúng quy định về thể thức và nội dung.
Chú ý:
- Người kí văn bản chỉ được ghi: Nguyễn Văn A hoặ Nguyễn Thị B
- Sinh viên không trình bày chữ ký và con dấu


D4- KT
24/12/2009

Câu 1 (3 điểm):. Những khẳng định sau đúng hay sai? Giải thích
1. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa các quy tắc xử sự riêng
2. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có ghi thẩm quyền kí như sau:
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

3. Địa danh ghi trên văn bản của chủ tịch UBND tỉnh ghi địa danh cấp tỉnh đó
4. Mọi cơ quan nhà nước đều có thẩm quyền ban hành văn bản hành chính thông thường
5. Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã ghi số và kí hiệu như sau: 
Số: 15/2008/NĐ - UBND
6. Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo là văn bản văn bản quy phạm pháp luật

Câu 2. (4 điểm) Anh (chị) hãy soạn thảo một quyết định cá biệt có nội dung về thành lập một tổ chức trực thuộc Sở Lao động - thương binh và Xã hội theo đúng quy định về thể thức và nội dung
Chú ý: 
- Cơ quan ban hành là Sở Lao động - thương binh và Xã hội
- Họ tên ghi trong văn bản không được tự ý ghi rõ tên, mà chỉ đc ghi: Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B
- Văn bản làm căn cứ cho quyết định có thể giả định
- Sinh viên không trình bày chữ ký và con dấu

Câu 3. (3 điểm)
UBND xã H xin kinh phí sửa chữa nhà văn hóa xã. UBND xã H phải dùng văn bản nào? Hãy soạn thảo văn bản đó về nội dung theo đúng quy định về thể thức và nội dung.
Chú ý:
- Người kí văn bản chỉ được ghi: Nguyễn Văn A hoặ Nguyễn Thị B
- Sinh viên không trình bày chữ ký và con dấu

Đề thi soạn thảo văn bảnRead this story for FREE!