This Woman is my Destiny

24.8K 382 3

This book is a work of fiction. Names, characters, places and incidents are the product of the author's imagination of are used fictitiously. Any resemblance to actual events, locales, or persons, living or dead is coincidental.

No part of this book shall not be transmitted in any form without the permission of the real creator.

Scanning, uploading and electronic sharing of any part of this story without the permission of the writer is unlawful piracy and theft of the author's intellectual property.

Thank you for your support of the author's right.

MsSummerWriter will appreciate your votes and comments on Alexander and Liberty story.

Read at your own risk.

---

This Woman is my Destiny

Isang gabi na nasiraan ng sasakyan si Alex ay nakilala niya ang isang magnanakaw--- ninakaw nito ang mga gamit niya pati ang kanyang atensyon. Sino aman kasi ang makakapagsabi ng ang magnanakaw na iyon ay isang babae pala pala? Sinampal, sinipa at tinawag pa siyang rapist nito. How ironic. Tila ay ito ang naging biktima at si Alex naman ang masama.

Kaya naman ang gabing iyon ang hindi na makakalimutan ni Alex. Gusto niyang makita ulit ang babaeng iyon para maparusahan at tila naman dininig ng nasa Itaas ag panalangin niya dahil isang araw ay nakita niya ang resume nito na nasa opisina niya. At doon ay inumpisahan na niya ang kanyang plano kung paano pahihirapan ang babaeng magnanakaw.

Gusto niyang pagtripan ito, pahirapan sa magiging trabaho ito sa kanya pero tila naging baliktad ang sitwasyon dahil siya ang pinagtripan ng tadhana...

---

Hello! Ito yung dahilan kung bakit hindi ako nakakapag-update kay Seran. Tinapos ko lang ito at ngayon ay editing na lang :) Yung sa My Innocent Lady, sadly hindi siya nakapasa :( Anyway, pa-add na ito sa library at reading list niyo. Kapag natapos na akong mag-edit, ipo-post ko rin ito. Maraming Salamat :)

~Summer Gonzaga~

This Woman is my DestinyWhere stories live. Discover now