Ch. 9: Clash of Rainbows -part III

268 12 3


Third Person


Between Nathe and Ishii, Ishii made the first move.


"Hi, Rainbow!" she approached him with a big smile on her lips one rainy day. 


Rainbow's attention is somewhere else that he didn't notice Ishii's presence until one of his friends nudges him.


"Hi." he answers as he simply walks away... trying to escape from the girl named Mishiela.


Pero dahil si Ishii 'yan...


"Rainbow, maulan ngayon."


"Everyone knows that," in Rainbow's mind. 


"Ah, yes." tanging nasagot niya.


Naglalakad siya at ang mga kaibigan niya pababa ng cafeteria. Ishii's walking on his side, making a big effort in enlarging her steps. No need to mention that her legs are just as long as an old man's cane.


"So," Ishii continued. "Kailangan kita sa tabi ko. You know, the rain's making the surrounding dull and I'm not used to seeing dull things. Kailangan kita because you're my Rainbow. Makita lang kita, colors will spread around."


Rainbow's friends tried so hard not to react while Rainbow tried his best not to laugh. Ang corny nga naman kasi pakinggan no'n.


"Ah, I see." napipilitang sagot nito, saka sa disimuladong paraan ay tumakas, "Ishii, excuse lang muna, ha? Kain muna kami."


At mabilis na napag-iwanan si Ishii ng Rainbow and friends.

***

Papunta si Nathe sa cafeteria nang matanaw niya si Rainbow.


"Perfect." Aniya sa isip.


Lalapitan na niya sana ito nang biglang sumulpot si Ishii sa likuran ng mga ito at may inabot na kung ano kay Rainbow. Syempre napatigil siya.


Mabilis din nawala si Ishii, at bago pa niya mapansin, mabilis din nawala si Rainbow and his friends.

***

Maganda ang umaga. Maganda ang gising nila.


Nathe has a plan.


Ishii's working on her plan.


Today, she'll gonna give Rainbow a present.


Today, he'll gonna give Rainbow a present.


First base. Chocolate.


"Ishii, anak. Sinong nagbigay sa'yo ng chocolates? May nanliligaw na sa'yo, baby?"


He's Mine [Completed]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon