Trắc nghiệm giải phẫu phần tiêu hóa

4.4K 22 14

(TIÊU HÓA)

1. Đáy vị là phần phình to hình chỏm cầu có chứa:

A.  Dịch vị           

B.  Không khí               

C.  Dịch mật

D.  Thức ăn         

E.  Thức ăn, dịch vị, dịch mật

 2 . Dạ dày có:

A.   1 mặt  

B.   2 mặt   

C.   3 mặt   

D.   4 mặt  

E.   Không có mặt nào.

 3 . Dây chằng vị hoành nối:

A.  Thân vị vào thành bụng sau.               

B.  Thân vị vào cơ hoành

C.  Bờ cong vị lớn vào cơ hoành      

D.  Đáy vị vào cơ hoành

E.  Đáy vị vào thành bụng sau.

 4 . Vòng động mạch bờ cong vị lớn được tạo bởi:

A.  Động mạch vị phải nối với động mạch vị mạc nối trái

B.  Động mạch vị trái nối với động mạch vị mạc nối phải

C.  Động mạch lách nối với động mạch vị mạc nối phải

D.  Động mạch lách nối với động mạch vị mạc nối trái

E.  Động mạch vị mạc nối phải nối với động mạch vị mạc nối trái.

 5 . Động mạch vị phải là nhánh của động mạch:

A.  Thân tạng.               

B.  Gan chung               

C.  Gan riêng

D.  Vị tá tràng               

E.  Lách

 6 . Nhánh tạng của phần đối giao cảm đến đám rối tạng phát sinh từ:

A.  Thần kinh X trước và X sau                

B.  Nhánh gan của Thần kinh X

C.  Thần kinh X trước            

D.  Thần kinh X sau.    

E.  Nhánh dạ dày của thần kinh X

 7 . Nhánh gan thuộc thần kinh X  phát sinh từ :

A.  Trực tiếp  từ thần kinh X trước                     

B.  Trực tiếp  từ  thần kinh X sau    

C.  Trực tiếp  từ  cả thần kinh X trước và X sau.          

D.  Thần kinh X trước và đám rối tạng

E.  Các câu trên đều sai

 8 . Động mạch vị trái là nhánh của động mạch:

Trắc nghiệm giải phẫu phần tiêu hóaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!