4 phan tich nhung truyen thong tot dep giai cap cong nhan viet nam?

4.7K 1 0

4 phan tich nhung truyen thong tot dep giai cap cong nhan viet nam?

Nhung truyen thong tot dep cua giai cap cong nhan viet nam

Ngoai co trong minh cac truyen thong tot dep cua dan toc Viet Nam nhu yeu nuoc, doan ket, nhan nghia, tu luc tu cuong, lao dong can cu, thong minh sang tao, giai cap cong nhan Viet Nam con co cac truyen thong tieu bieu sau:

-Giai cap cong nhan viet nam la trung tam doan ket dan toc. Trong moi bien co lich su viet nam tu dau the ky XX den nay giai cap cong nhan viet nam luon dung truoc vi tri tien phong, la trung tam doan ket, voi nong dan va cac tang lop lao dong khac. Giai cap cong nhan viet nam la nguoi dai bieu trung thanh loi ich cua toan the dan toc. Loi ich cua giai cap cong nhan cung chinh la loi ich cua giai cap nong dan tri thuc va cua ca dan toc. Muc tieu chung la xay dung viet nam doc lap dan toc, dan giau nuoc manh xa hoi cong bang dan chu van minh, chinh la diem tuong dong lam cho giai cap cong nhan doan ket toan dan, "lay dan lam goc", xay dung phat huy quyen lam chu cua nhan dan lao dong.

-Giai cap cong nhan viet nam som gianh duoc va giu vung vai tro lanh dao duy nhat cua minh doi voi cach mang. Dau the ky XIX, giai cap dia chu phong kien viet nam da tro nen bao thu cach mang. lac hau khong dap ung yeu cau moi cua lich. Giai cap cong nhan viet nam tuy dong dao co tinh than dan toc rat cao, nhung lao dong thu cong, phan tan nen khong dai bieu cho phuong thuc san xuat tien tien, ho ko co tu tuong doc lap. Giai cap tu san dan toc va cac tang lop tieu tu san viet viet nam yeu kem vekinh te va chinh tri, khong dung vung qua nhung thu thach cua lich su.

Tiep thu chu nghia Mac- Lenin, giai cap cong nhan viet nam co ly luan tien tien dan duong, co lanh tu thien tai HCM, co to chuc chat che duoi su lan dao cua Dang nen som nam quyen duy nhat cua giai cap cong nhan Viet Nam da qua dc thu thach va ngay cang khang dinh. Ngfay nay, chung ta kien quyet khong chap nhan da nguyen da dang nhung luon mo rong dan chu trong toan xa hoi. Giai cap cong nhan viat nam van duy nhat lanh dao va di tien phong trong cong nghiep hoa, hien dai hoa.

-Truyen thong giu vung doc lap dan toc va chu nghia xa hoi la su lua chon khach quan cua lich su Viet Nam. Cac phong trao yeu nuoc theo khuynh huong khac da lien tiep no ra nhung tat ca deu that bai. Dang cong san viet nam ra doi la ket qua cua su ket hop chu nghia Mac - Lenin va phong trao cong nhan voi phong trao yeu nuoc Viet Nam. Chinh vi vay Dang xac dinh som va kien tri con duong dau tranh danh doc lap dan toc va tien len chu nghia xa hoi.

Nho gan doc lap dan toc voi chu nghi xa hoi, cach mang nuoc ta da vuot qua nhieu gian nan, thu thach va lien tuc gianh thang loi. Nuoc ta tu mot nuoc thuoc dia nua phog kien, kinh te ngheo nan lac hau dang day manh CNH-HDH theo con duong xa hoi chu nghia. Su lua chon hoan toan xung dang voi vai tro lanh dao cach mang va trach nhiem truoc dan toc ve su lua chon do.

Quy trong, giu gin , ke thua va phat huy truyen thong tot dep cua dan toc va cua giai cap cong nhan viet nam la niem tu hao, la dong luc lon va trach nhiem cua chung ta hom nay.

YM! Mirikichishimotoji@yahoo.com

4 phan tich nhung truyen thong tot dep giai cap cong nhan viet nam?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!