Câu 14: Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ.

18.7K 15 0

Câu 14:   Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ.

a.Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ.

-   Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân.

   Dân chủ là khát vọng muôn đời của con người, là chìa khóa bằng vàng để giải quyết những vấn đề của đời sống xã hội “ở đâu có dân chủ ở đó có thắng lợi”. HCM quan niệm dân chủ có nghĩa là “dân là chủ” và “dân làm chủ”.

-   Dân chủ là cơ sở đảm bảo quyền làm chủ, các quyền lợi cơ bản của nhân dân lao động: dân chủ thể hiện ở việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân…

-   Dân là chủ và dân làm chủ.

+ Quan niệm của Hồ Chí Minh quan niệm dân chủ được diễn đạt qua hai mệnh đề ngắn gọn có nghĩa là “ Dân là chủ” và “ Dân làm chủ” – thể hiện vị thế, vài trò, quyền và trách nhiệm của dân.

+ Quyền lực tối nhượng trong cấu tạo quyền lực của Nhà nước là của nd.

+ Quyền hành và lực lượng là ở nơi dân.

+ Dân lập ra Đảng, chính quyền.

-   Cơ chế bảo đảm quyền dân chủ: Tất cả vì lợi ích của nd.

+ Các tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể phải phục vụ nhân dân.

+ Cán bộ, đảng viên, chính quyền làm công bộc chon d.

+ Nhân dân phải làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

b. Dân chủ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội

- Dân chủ thể hiện ở việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân. Dân chủ trong xh VN được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kt, vh – xh..

Trong đó dân chủ được thể hiện trên lĩnh vực chính trị là quan trọng nhất, nổi bật nhất và được biểu hiện tập trung trong hoạt động Nhà nước.

- HCM khẳng định 1 chế độ dân chủ ở nước ta: “bao nhiêu lợi ích đều vì dân”, “ quyền hành và lực lượng đều ở dân”, hệ thống chính trị “do dân cử ra” và “do dân tổ chức nên”.

c,Thực hành dân chủ.

-   Thực hành dân chủ là động lực động lực phát triển cảu CM: “Chế độ nước ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đó là một quyền lợi mà cũng là một phần một nghĩa vụ của mọi người. Khi mọi người đã phát bểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý.

-   Phương thức thực hành dân chủ:

+ Thực hành dân chủ rộng rãi: xâu dựng và hoàn thiện các thiết chế bảo đảm dân chủ, trên nền tảng xủa khối đại đoàn kết dân tộc, nòng cốt là liên minh công – nông – trí.

+ Thực hành dân chủ thông qua các thiết chế chính trị - xã hội: Xây dựng các tổ chức Đảng, nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội vững mạnh để bảo đảm dân chủ trong xã hội.

+ Thực hành dân chủ thông qua việc đề ra và thực hiện đường lối, chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Câu 14:   Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!