y nghia chu dai bi

1.1K 3 0

XEM KINH VỚI LÒNG THÀNH

Kẻ hậu học khi xem kinh, nên có tâm thái như sau: ba nghiệp tâm, khẩu, ý phải được thanh tịnh. Ba nghiệp trên được lắng trong thì phước huệ tròn đầy.

1. Nên thẳng mình ngồi ngay như ngồi trước đức Phật. Đó là thân nghiệp được thanh tịnh.

2. Miệng không nói lời sai trái, không cười đùa. Đó là khẩu nghiệp được thanh tịnh.

3. ý không tán loạn, dứt sạch tâm phan duyên. Đó là thanh tịnh ý nghiệp.

Khi tâm an tịnh thì ngoại cảnh lắng trong, đó là khế ngộ nguồn tâm, diệu nhập pháp lý. Khi nước lắng trong thì vẻ sáng của ngọc tự chiếu soi, mây tan trăng tự hiển bày, đại nguyện thành tựu cũng như nhập vào biển diệu nghĩa. Thấu đạt ý kinh cũng chính là đến được đỉnh núi cao trí tuệ. Nếu hành giả muốn dễ thành tựu, phải gieo trồng Đại nguyện. Khi tâm, pháp đều quên, thì mình cùng pháp giới chúng sinh đều chung lợi lạc. Có được như thế mới mong báo đáp ân sâu của Chư Phật.

 CHÚ ĐẠI BI

(Phần kinh văn)

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da

2. Nam mô a rị da

3. Bà lô yết đế thước bát ra da

4. Bồ đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha ca lô ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra phạt duệ

9. Số đát na đát tả

10. Nam mô tất kiến lật đỏa y mông a lị da

11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà

12. Nam mô na ra cẩn trì

13. Hê rị ma ha bàn đà sa mế

14. Tát bà a tha đậu du bằng

15. A thệ dựng

16. Tát bà tát đá, na ma bà tát đa (*) na ma bà già

(*) Các bản hiện đang lưu hành, được trì tụng rộng rãi ở Việt Nam thiếu năm chữ này.

17. Ma phạt thị đậu

18. Đát điệt tha, án

19. A bà lô hê

20. Lô ca đế

21. Ca ra đế

22. Di hê rị

23. Ma ha bồ đế tát đỏa

24. Tát bà tát bà

25. Ma ra ma ra

26. Ha hê ma hê, rị đà dựng

27. Cu lô cu lô yết mông

28. Độ lô độ lô phạt già ra đế

y nghia chu dai biĐọc truyện này MIỄN PHÍ!