For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Phiên mã ở sinh vật Eukaryote

1.5K 0 2

a. Đặc điểm

 3 loại ARNpolymerase: I, II &III. Có sự tham gia của nhiều

nhân tố phiên mã →

 Phiên mã và dịch mã không diễn ra đồng thời

 Phiên mã: intron và exon tạo tiền ARNm

 Mỗi ARNm mã cho 1 polypeptit

• ARN polymerase I: tổng hợp 60%ARN tế bào (ARNr

18S; 5,8S;28S)

• ARN polymerase II: tổng hợp 30% ARN tế bào (ARNm;

ARNsn)

• ARN polymerase III: tổng hợp 10% ARN tế bào (ARNt,

ARNr 5S, ARNsn U6)

• ARN polymerase Eukaryote số tiểu đơn vị lớn (15);

Không có hoạt tính exonuclease→ ko có khả năng sửa

sai.

• Các nhân tố phiên mã (Transcription Factor=TF ): Các pr

tham gia phản ứng tổng hợp ARN; gồm 3 nhóm:

- Kết hợp cùng ARN polymerase nhận biết vị trí đầu tiên

phiên mã

- Bám vào vùng ADN điều khiển trước vị trí đầu tiên

được phiên mã (khởi động phiên mã)

- Điều khiển quá trình phiên mã ←

b. Các giai đoạn phiên mã

* Giai đoạn khởi động:

- Hộp TATA (-25) trên Promoter quyết định vị trí chính xác khởi

đầu phiên mã.

- Tổng hợp ARNm được xúc tác = ARN polymerase II, phối hợp

với các TFII.

- TFIID nhận biết và gắn vào hộp TATA; TFIIA gắn vào →TFIID-

TFIIA.

- Enzim l/k với TFIIB gắn vào phức TFIID-TFIIA.

- Các nhân tố khác cùng tham gia (TFIIH có hoạt tính ATPase)

→ATP phân giải→ ADN tách mạch.TFIIE khởi động phiên mã.

* Giai đoạn kéo dài:

- ARN polymerase II xúc tác tổng hợp ARNm từ khuôn ADN với sự

tham gia của TFIIS. Chiều tổng hợp 5’ → 3’; exon và intron đều

được phiên mã.

• Giai đoạn kết thúc:

Dấu hiệu kết thúc là vị trí polyA (AATAAA) và cấu trúc “kẹp tóc” →

Dừng phản ứng tổng hợp → tiền ARNm

c. Biến đổi tiền ARNm

Gắn “mũ” 7methylGuanosin vào

đầu 5’

* Gắn đuôi polyA vào đầu 3’; 200-

250nu

• Ghép nối exon: Loại bỏ intron và

nối exon

 Intron:GU (5’); AG (3’); A ở

gần 3’; giữ vai trò quyết định.

 Theo trình tự 5’→3’: biên giới

E-I đầu 5’ bị cắt ; G l/k A đầu

3’ tao vòng ; biên giới 3’ bị

cắt intron bị loại bỏ và exon

nối lại.

 Tham gia: ARNsn + protein→

snRNP (ribonucleoprotein):

xúc tác các f.ứng cắt và gắn

Phiên mã ở sinh vật EukaryoteĐọc truyện này MIỄN PHÍ!