câu4: quan niệm về vai trò, bản chất của DCSVN

5.5K 1 3

I. QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp CN Mac-LêNin với Phong trào CN và Phong trào CN yêu nước.

- Lênin: ĐCS là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân.

- Hồ Chí Minh: ĐCS là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

+ Yêu nước là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của lịch sử Việt Nam.

+ PTCN và PTYN đều có mục tiêu chung là GPDT, xây dựng đất nước hùng cường.

+ PTND và PTCN có liên hệ tự nhiên hợp thành lực lượng chủ lực của cách mạng.

+ PTYN của trí thức là rất quan trọng.

2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam:

ĐCSVN là nhân tố quyết định hàng đầu mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

- Cách mạng tất yếu phải có Đảng lãnh đạo.

- Làm cho sức mạnh khả năng của quần chúng nhân trở thành sức mạnh vật chất.

- Trước và sau thành quả cách mạng, quần chúng luôn cần có Đảng lãnh đạo.

- Đảng lãnh đạo cả trên ba phương diện: Đảng viên, tổ chức và ĐL, CT, CS.

3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhânViệt Nam

+ Mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

+ Nền tảng tư tưởng – lý luận của Đảng.

+ Nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.

- Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của nhân dân lao động, là Đảng của dân tộc Việt Nam

+ Cơ sở xã hội của Đảng.

+ Lợi ích mà Đảng đại diện.

4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền

- Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyền và trở thành Đảng cầm quyền

- Quan niệm của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền

+ Mục đích, lý tưởng của Đảng cầm quyền: ĐLDT gắn liền với CNXH.

+ Đảng cầm quyền vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

+ Đảng cầm quyền, dân là chủ.

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

1. Xây dựng Đảng – quy luật tồn tại và phát triển của Đảng

- Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn và đổi mới

+ Mục đích xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

+ Nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Quan điểm chỉ đạo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

+ Đảng viên phải là tấm gương về đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

2. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

a) Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận

- Học tập, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin.

- Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn.

- Học tập, kế thừa các kinh nghiệm tốt của các đảng anh em.

- Đấu tranh bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin.

b) Xây dựng Đảng về chính trị

- Xây dựng đường lối cách mạng khoa học, đúng đắn.

- Giáo dục đường lối, chính sách của Đảng.

- Thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên.

c) Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ

- Hệ thống tổ chức của Đảng.

- Các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng (5 trong 8 nguyên tắc của Lênin).

- Cán bộ, công tác cán bộ của Đảng.

d) Xây dựng Đảng về đạo đức

- Tư cách và đạo đức cách mạng của Đảng.

- Phương pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

KẾT LUẬN

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng:

- Về chính trị: Có đường lối chính trị đúng đắn; có bản lĩnh chính trị vững vàng.

- Về tư tưởng: cách mạng triệt để, tiến công chống chủ nghĩa cơ hội, cải lương, giáo điều, bảo thủ...

- Về tổ chức: trong sạch, vững mạnh.

- Về đạo đức, lối sống: coi trọng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

câu4: quan niệm về vai trò, bản chất của DCSVNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!