câu4: quan niệm về vai trò, bản chất của DCSVN

4.7K 1 3

I. QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp CN Mac-LêNin với Phong trào CN và Phong trào CN yêu nước.

- Lênin: ĐCS là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân.

- Hồ Chí Minh: ĐCS là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

+ Yêu nước là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của lịch sử Việt Nam.

+ PTCN và PTYN đều có mục tiêu chung là GPDT, xây dựng đất nước hùng cường.

+ PTND và PTCN có liên hệ tự nhiên hợp thành lực lượng chủ lực của cách mạng.

+ PTYN của trí thức là rất quan trọng.

2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam:

ĐCSVN là nhân tố quyết định hàng đầu mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

- Cách mạng tất yếu phải có Đảng lãnh đạo.

- Làm cho sức mạnh khả năng của quần chúng nhân trở thành sức mạnh vật chất.

- Trước và sau thành quả cách mạng, quần chúng luôn cần có Đảng lãnh đạo.

- Đảng lãnh đạo cả trên ba phương diện: Đảng viên, tổ chức và ĐL, CT, CS.

3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhânViệt Nam

+ Mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

+ Nền tảng tư tưởng – lý luận của Đảng.

+ Nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.

- Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của nhân dân lao động, là Đảng của dân tộc Việt Nam

+ Cơ sở xã hội của Đảng.

+ Lợi ích mà Đảng đại diện.

4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền

- Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyền và trở thành Đảng cầm quyền

- Quan niệm của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền

+ Mục đích, lý tưởng của Đảng cầm quyền: ĐLDT gắn liền với CNXH.

+ Đảng cầm quyền vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

+ Đảng cầm quyền, dân là chủ.

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

1. Xây dựng Đảng – quy luật tồn tại và phát triển của Đảng

- Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn và đổi mới

+ Mục đích xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

+ Nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.