tu tuong hcm ve xay dung con nguoi moi

1.7K 1 0

2.2. Con người vùa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng

2.2.1. Con người là mục tiêu của cách mạng

Mục tiêu của cách mạng Việt Nam được Hồ Chí Minh khẳng định đó là sự nghiệp giải

phóng dân tộc, giải phóng xă hội, giải phóng con người, thực hiện độc lập dân tộc và chủ nghĩa xă hội.

Mục tiêu đó luôn nhất quán trong tư tưởng và hành động của Hồ Chí Minh từ khi đến

với chủ nghĩa Mác Lênin cho đến di chúc cuối cùng: "Đầu tiên là công việc đối với con người".

Người cũng chỉ rơ mọi đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước đều v́ lợi ích

chính đáng của con người.

2.2.2. Con người là động lực của cách mạng.

Con người là động lực cách mạng được nh́n nhận ở phạm vi cả nước nhưng trước hết

là giai cấp công nhân và nông dân.

Con người là động lực cách mạng phải là con người có giác ngộ, có giáo dục, định

hướng và tổ chức.

Đó là con người có trí tuệ, bản lĩnh văn hóa, đạo đức được nuôi dưỡng bằng giá trị

truyền thống của dân tộc.

Con người là động lực của cách mạng chỉ có thể thực hiện được khi đặt dưới sự lănh

đạo của Đảng cộng sản với tính cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin lănh đạo.

Phải giải quyết được mối quan hệ biện chứng giữa con người mục tiêu và con người -

động lực của cách mạng.

2.3. Xây dựng con người là chiến lược hàng đầu của cách mạng.

Xuất phát từ quan niệm con người là mục tiêu và động lực của cách mạng, Hồ Chí

Minh đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Như vậy có thể hiểu theo hai

nghĩa:

Nghĩa rộng, con người nằm trong chiến lược phát triển kinh tế - xă hội của đất nước. Nghĩa hẹp, con người nằm trong chiến lược giáo dục - đào tạo.

Hồ Chí Minh khẳng định: muốn xây dựng chủ nghĩa xă hội trước hết cần có những con

người xă hội chủ nghĩa.

Xă hội quy định Con người Việt Nam đang trên con đường xây dựng chủ nghĩa xă hội

trước hết cần những con người xă hội chủ nghĩa. Đó là mối quan hệ biện chứng. Con người  xă hội chủ nghĩa là mục tiêu của cách mạng, nhưng họ lại là động lực để xây dựng chủ nghĩa xă hội. Con người mới xă hội chủ nghĩa vừa là con người kế thừa những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa có những phẩm chất của xă hội mới. Đó là con người có mục đích v́ độc lập dân tộc v́ chủ nghĩa xă hội, là con người có đạo đức cách mạng, trí tuệ và bản lĩnh làm chủ, có ḷng nhân ái, vị tha, độ lượng.