kiem tra giam sat dang vien

3K 1 0

                   MỞ BÀI: Kiểm tra, giám sát là một nội dung quan trọng , một công cụ không thể xem nhẹ trong công tác xây dựng của Đảng. Để hoàn thành chức năng lãnh đạo, tổ chức cơ sở đảng các cấp phải được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó công tác kiểm tra, giám sát của Đảng giữ vai trò quan trọng góp phần thiết thực và hiệu quả nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện, kịp thời phát huy ưu điểm, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, của đảng viên và được thể hiện cụ thể với các nội dung chủ yếu sau:

Kiểm tra của Đảng là sự tác động sâu sắc có hệ thống, có mục đích của tổ chức đảng nhằm xây dựng, bổ sung và thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nghị quyết, chị thị hoàn thiện quá trình lãnh đạo, giải quyết các vấn đề sinh hoạt nội bộ và giữ gìn kỷ luật của Đảng.

Giám sát của Đảng là việc các cấp uỷ, tổ chức đảng theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên chịu sự giám sát trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và đạo đức lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Kiểm tra và giám sát của Đảng quan hệ chặt chẽ với nhau; giám sát là cơ sở cho kiểm tra; đồng thời vừa có sự giống nhau, vừa có sự khác nhau. Kiểm tra, giám sát đều là hoạt động nội bộ Đảng, do cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện, nội dung kiểm tra, giám sát đều là việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng đảng và là một khâu quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; bảo đảm cho đường lối chính sách của Đảng được đúng đắn và thực hiện triệt để; thiết thực xây dựng đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong mọi giai đoạn. Trong tình hình hiện nay, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng càng có vai trò đặc biệt quan trọng. Khẳng định vai trò của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở chi bộ nói riêng, của Đảng nói chung xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn sau đây:

Thứ nhất, quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Lênin coi công tác kiểm tra, giám sát là khâu then chốt sau khi có nghị quyết: sau khi có đường lối, cần lựa chọn cán bộ và thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, toàn bộ vấn đề là ở đấy, vẫn ở đấy và chỉ ở đấy!

Trong tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc Hồ Chí Minh khẳng định: Lãnh đạo có nghĩa là: quyết định mọi vấn đề cho đúng, phải tổ chức thi hành cho đúng, phải tổ chức kiểm soát.

Quan điểm của Đảng ta: “Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Buông lỏng kiểm tra là mất một công cụ quan trọng để thực hiện sự lãnh đạo” [10, tr.123]

Thứ hai: chu trình lãnh đạo của Đảng gồm ra nghị quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, tổng kết bổ sung hoàn thiện nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không chỉ là một khâu trong chu trình lãnh đạo, mà nó còn bao trùm toàn bộ các hoạt động trong chu trình ấy, nhằm: xem nghị quyết đúng hay sai, đã phù hợp chưa; nghị quyết thực hiện nhanh hay chậm, đúng hay sai; tổ chức và cá nhân nào làm tốt hoặc chưa tốt để đánh giá tổ chức và cán bộ…

kiem tra giam sat dang vienĐọc truyện này MIỄN PHÍ!