Câu 8 : Tri giác là gì? đặc điểm, vai trò và QL của tri giác, nêu lên ý nghĩa

13.9K 3 0

 

1. Khái niệm

Định nghĩa :Tri giác là quá trình tâm lý phản ánh một cách trọn vẹn các thuộc tính bề ngoài của sự  vật và hiện tượng đang trực tiếp tác động vào các giác quan của ta.

2. Đặc điểm :

*Tri giác là quá trình tâm lý

*Nội dung phản ánh: phản ánh một cách trọn vẹn các thuộc tính bề ngoài của SV, HT theo cấu trúc nhất định.

*Phương thức phản ánh: trực tiếp khi Sv tác động vào giác quan.

*Sản phẩm phản ánh: hình ảnh tương đối trọn vẹn về SV.

*Tri giác là một hành động tích cực của con người có sự chi phối của KN sống. Tri giác có mục đích là hoạt động quan sát của con người.

3. Vai trò :

- Tri giác giúp con người định hướng chính xác và nhanh chóng hơn các hành vi hoạt động trong cuộc sống

- Tri giác giúp con người điều chỉnh hợp l‎ hành động trong cuộc sống

4. Các quy luật cơ bản :

4.1 Quy luật về tính đối tượng của tri giác

            Tính đối tượng của tri giác thể hiện tri giác được coi là một hoạt động và bao giờ cúng có một đối tượng nhất định. Đối tượng đó nằm trong hiện thực khách quan.

* Đặc điểm :

-Quá trình tri giác luôn phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan.

-Sản phẩm của quá trình tri giác (hình tượng) một mặt phản ánh đặc điểm bề ngoài của SV, HT, mặt khác nó là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.

-Đối tượng của TG được xuất hiện dần trong hoạt động.

=>Tính đối tượng của tri giác là cơ sở của chức năng định hướng cho hành vi và hoạt động của con người.

4.2 Quy luật về tính trọn ven của tri giác :

            Là sự phản ánh vào trong não một cách thống nhất, hoàn chỉnh cơ cấu và thuộc tính bộ phận bề ngoài của SVHT như bản thân chúng vốn có trong QTKQ khi SVHT đang trực tiếp tác động vào giác quan.

            Tri giác luôn phản ánh hình ảnh trọn vẹn của SVHT khi chúng tác động trực tiếp vào các giác quan. Dựa vào đặc điểm này ta có thể phân biệt được phản ánh của tri giác với phản ánh của cảm giác.

* Đặc điểm :

- Tính trọn vẹn của tri giác chịu sự chi phối của 2 yếu tố : khách quan và chủ quan

- Tính trọn vẹn của tri giác phụ thuộc vào đối tượng tác động.

- Tính trọn vẹn của tri giác phụ thuộc vào củ thể tri giác, cụ thể là phụ thuộc vào vốn kinh nghiệm của chủ thể.

4.3 Quy luật về tính lựa chọn của tri giác

            Tính lựa chọn của tri giác là quá trình tách đối tượng ra khỏi bối cảnh xung quanh để phản ánh đối tượng tốt hơn