For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Phương pháp nghiên cứu

4.2K 3 0

1.3. Phương pháp nghiên cứu

1.3.1. Phương pháp tiếp cận và phân tích hệ thống.

Hệ thống lãnh thổ du lịch như một thành tạo toàn vẹn về hoạt động và lãnh thổ có sự lựa chọn các chức năng xã hội nhất định. Một trong những chức năng đó là việc hồi phục, tái sản xuất sức khoẻ, khả năng lao động, thể lực và tinh thần của con người. Hệ thống lãnh thổ du lịch được tạo thành từ nhiều phân hệ khác nhau về bản chất nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đó là phân hệ khách du lịch, phân hệ tổng thể tự nhiên lịch sử - văn hoá, phân hệ công trình kỹ thuật phục vụ du lịch, phân hệ cán bộ công nhân viên phục vụ và bộ phận điều khiển.

Như vậy, hệ thống lãnh thổ du lịch có đặc điểm tổng hợp với tính năng đa dạng và phức tạp của các mối liên hệ, của các chức năng xã hội, điều kiện và các yếu tố phát triển, của các hình thức tổ chức theo lãnh thổ.

Việc sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống cho phép tìm kiếm và nêu lên các mô hình của đối tượng nghiên cứu, thu thập và phân tích thông tin ban đầu, vạch ra các chỉ tiêu thích hợp, xác định cấu trúc tối ưu của hệ thống lãnh thổ du lịch.

Phân tích hệ thống lãnh thổ du lịch nhằm mục đích nghiên cứu cơ chế hoạt động bên trong của hệ thống trong quá trình tác động qua lại giữa các thành phần (phân hệ) cũng như cả hoạt động bên ngoài và tác động qua lại của nó với môi trường xung quanh.

1.3.2. Phương pháp nghiên cứu thực địa.

Là phương pháp truyền thống của địa lí học và được sử dụng rộng rãi trong du lịch để tích luỹ tài liệu thực tế về sự hình thành, phát triển và đặc điểm của tổ chức lãnh thổ nghỉ ngơi du lịch. Trong nhiều trường hợp (thí dụ nghiên cứu hoạt động du lịch cá nhân không có người đứng ra tổ chức, tìm hiểu các luồng du lịch ven thành phố...) nó là phương pháp duy nhất để thu được lượng thông tin đáng tin cậy và xây dựng ngân hàng tư liệu cho các phương pháp phân tích khác (bản đồ, toán học, cân đối...).

1.3.3. Phương pháp bản đồ.

Phương pháp này có mặt ngay từ khi Địa lí du lịch ra đời với tư cách như một khoa học. Bản đồ không chỉ là phương tiện phản ánh những đặc điểm không gian về nguồn tài nguyên, các luồng khách, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch hoặc các thuộc tính riêng của hệ thống lãnh thổ nghỉ ngơi (tính ổn định, tính thích hợp ...), mà còn là một cơ sở để nhận được thông tin mới và vạch ra tính qui luật hoạt động của toàn bộ hệ thống. Tính hệ thống của đối tượng mà Địa lí du lịch nghiên cứu đòi hỏi phải sử dụng các mô hình bản đồ, phân tích liên hợp với các sêri bản đồ.

1.3.4. Ngoài ra còn có các phương pháp khác

- Phương pháp phân tích toán học

- Phương pháp xã hội học

- Phương pháp cân đối

- Phương pháp thu thập và xử lý số liệu...

Phương pháp nghiên cứuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!