For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

2K 7 0

Chương 6

 

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

1.    KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

-        Thực hiện kế hoạch kiểm toán là quá trình sử dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán thích ứng với đối tượng kiểm toán cụ thể để thu thập bằng chứng kiểm toán.

-        Đó là quá trình triển khai một cách chủ động và tích cực các kế hoạch, chương trình kiểm toán nhằm đưa ra những ý kiến xác thực về mức độ trung thực và hợp lý của Bảng khai tài chính trên cơ sở những bằng chứng kiểm toán đầy đủ và tin cậy.

-        Trong kiểm toán, những cách thức, những bước công việc cụ thể để thu thập được bằng chứng kiểm toán được gọi là thủ tục kiểm toán. Thông qua việc thực hiện các thủ tục này có thể thu thập, tích luỹ bằng chứng thích hợp với từng loại nghiệp vụ, từng loại thông tin hình thành Bảng khai tài chính. Các thủ tục kiểm toán này rất đa dạng song đều dựa trên cơ sở các loại trắc nghiệm.

-        Tuỳ thuộc vào kết quả đánh giá độ tin cậy của hệ thống KSNB   ở các cấp độ khác nhau KTV có thể quyết định các trắc nghiệm kiểm toán sẽ sử dụng cụ thể:

Ø    Ở cấp độ I, KTV khẳng định có dựa vào hệ thống KSNB hay không: Nếu câu trả lời là không, công việc kiểm toán sẽ được triển khai theo hướng sử dụng ngay các trắc nghiệm về độ vững chãi với số lượng lớn. Trường hợp ngược lại có thể sử dụng kết hợp trắc nghiệm đạt yêu cầu với trắc nghiệm độ vững chãi trên một với số lượng ít hơn các nghiệp vụ. Trong số của mỗi loại trắc nghiệm trong sự kết hợp này tuỳ thuộc vào mức độ tin cậy của hệ thống KSNB và được xem xét ở Cấp độ II.

Ø    Ở Cấp độ II: Nếu độ tin cậy của hệ thống KSNB được đánh giá ở mức độ cao thì bằng chứng kiểm toán được thu thập và tích luỹ chủ yếu qua trắc nghiệm đạt yêu cầu kết hợp với một số ít trắc nghiệm độ vững chãi. Ngược lại, nếu độ tin cậy của hệ thống này được đánh giá ở mức độ thấp thì trắc nghiệm độ tin cậy được thực hiện với số lượng lớn hơn.

ð     Nhận xét:

ü      Trắc nghiệm đạt yêu cầu được triển khai chỉ với mục đích thu thập bằng chứng bảo đảm về sự tin cậy của HTKSNB (Còn gọi là trắc nghiệm kiểm soát hay thử nghiệm kiểm soát, "thử nghiệm kiểm soát" được dùng đồng nghĩa với khái niệm "thủ tục kiểm tra hệ thống KSNB")

ü      Trong mọi trường hợp đều phải  sử dụng các trắc nghiệm độ tin cậy hay trắc nghiệm độ vững chãi như trắc nghiệm phân tích, trắc nghiệm trực tiếp số dư và trắc nghiệm độ tin cậy trong trắc nghiệm công việc. Trong thực hành kiểm toán, trắc nghiệm trực tiếp số dư kết hợp với trắc nghiệm độ vững chãi trong trắc nghiệm công việc để hình thành các thủ tục kiểm toán chi tiết. Có thể đơn giản hoá mối quan hệ này qua "phương trình" trên Sơ đồ 6.2.

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!