Quan điểm của triết học Mác-Lênin về bản chất con người

45.6K 15 8

Câu15: a)Quan điểm của triết học Mác-Lênin về bản chất con người:

*Quan niệm về con người:con người là 1 thực thể thống nhất giữa 2 mặt sinh vật và XH. -Theo quan điểm duy vật lịch sử sự tồn tại và phát triển của con người luôn luôn chịu sự chi phối tác động bởi 3 loại qui luật sau:các qui luật sinh học,các qui luật tâm lý ý thức,các qui luật XH.

*Bản chất con người:

-Trong tác phẩm những luận cương về phơbách, CácMác đưa ra luận cương VI khẳng định về bản chất con người năm 1845.

-Định nghĩa bản chất con người:trong tính hiện thực của nó bất chấp con người là sự tổng hòa của các quan hệ XH.

-Nội dung bản chất con người: +Nói tới bản chất con người phải dựa trên 1 nền tảng sinh học xác định,đó là cơ thể sống, con người hiện thực.

-Sự tổng hòa các quan hệ XH:là trong cuộc sống hiện thực thông qua các quan hệ XH cụ thể như quan hệ với gia đình với anh em,bè bạn,tập thể,giai cấp,cộng đồng XH,các quan hệ này tác động vào bản thân mỗi con người theo những chiều hướng khác nhau,ở những mức độ khác nhau từ đó mà định hình phát triển nhân cách mỗi con người.

-Bản chất con người không phải là cái bất biến mà nó luôn đc phát triển theo sự tiến bộ của lich sử vì vậy mỗi thời đại lịch sử khác nhau sẽ có những kiểu mẫu người khác nhau.

-Sự đóng góp mới của triết học Mác về vấn đề con người:xem xét con người mang tính lịch sử cụ thể;khẳng định bản chất con người là do các quan hệ XH quyết định.

b)Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về phát huy nguồn lực con người:

-Chế độ ta xác định tất cả các nguồn lực phát triển đất nước như tài lực,vật lực,tài nguyên,khoa học công nghệ,con người thì nhân tố con người giữ vai trò quyết định để phát huy sức mạnh của các nguồn lực khác.

-Để phát huy đc nguồn lực con người trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay thì phải xây dựng nguồn lực con người trên 4 nội dung cơ bản sau:xây dựng con người về mặt thể chất;về mặt trình độ chuyên môn nghề nghiệp,tri thức khoa học;về bản lĩnh chính trị;về mặt đạo đức lối sống.

-Để phát huy đc nguồn lực con người thì phải có chính sách giải quyết đúng đắn các quan hệ lợi ích cho con người là phải kết hợp hài hòa các lợi ích giữa lợi ích XH với lợi ích tập thể và lợi ích chính đáng của cá nhân người LĐ.Trong đk kinh tế thị trường hiện nay thì lợi ích chính đáng của người LĐ phải đc đặt ra và giải quyết trực tiếp

Quan điểm của triết học Mác-Lênin về bản chất con ngườiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!