Vai trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử

39.8K 4 10

Câu14: a)Vai trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử.

*Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò của quần chúng nhân dân.

-K/niệm:quần chúng nhân dân là những bộ phận XH có chung lợi ích liên kết lại thành tập thể dưới sự lãnh đạo của 1 cá nhân hay 1 Đảng phái nhằm giải quyết những vấn đề về kinh tế,chính trị,XH của 1 thời đại lịch sử.

-Đặc trưng của k/niệm quần chúng nhân dân. +Quần chúng nhân dân là những người LĐ sản xuất ra của cải vật chất tinh thần cho XH.

+Quần chúng nhân dân là những bộ phận dân cư đấu tranh chống lại các giai cấp thống trị trong lịch sử.

+Nói tới quần chúng nhân dân là nói tới các giai cấp,các tầng lớp XH có vai trò thúc đẩy sự tiến bộ XH.

-Vai trò của quần chúng nhân dân:Theo quan điểm duy vật lịch sử quần chúng nhân dân có vai trò là người sáng tạo ra lịch sử-nghĩa là sự phát triển của lịch sử XH là do hoạt động của quần chúng nhân dân tạo nên.

-Vì sao quần chúng nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử?

+Vì quần chúng nhân dân là người SX ra của cải vật chất để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của XH.

+Vì quần chúng nhân dân họ là động lực cơ bản của các cuộc cách mạng XH trong lịch sử.

+Quần chúng nhân dân giữ vai trò chủ yếu sáng tạo ra các giá trị văn hóa tinh thần của XH (đương nhiên là không phủ nhận vai trò của các vĩ nhân trong lịch sử như:các nhà tư tưởng lớn,các nhà khoa học,các nhà văn...).

*Khái niệm lãnh tụ và vai trò của lãnh tụ.

-K/niệm:lãnh tụ là những vĩ nhân-những cá nhân kiệt xuất trưởng thành từ phong trào quần chúng,nắm bắt đc những vấn đề bản chất nhất trong 1 lĩnh vực nhất định của hoạt động thực tiễn và lý luận.

-Đặc trưng của lãnh tụ: +Họ là những người có tri thức uyên bác nắm bắt đc xu thế vận động phát triển của lịch sử.

+Họ là những người có năng lực tổ chức tập hợp quần chúng nhân dân.

+Họ là những người gắn bó,hi sinh vì lợi ích của phong trào dân tộc,quốc tế,thời đại lịch sử.

-Vai trò của lãnh tụ: +Họ có vai trò thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của phong trào quần chúng,điều này phụ thuộc vào năng lực cụ thể của từng lãnh tụ.

+Họ có vai trò sáng lập ra các tổ chức CM của quần chúng và họ trở thành linh hồn của phong trào đó.

+Họ là những người đại diện cho từng phong trào cụ thể,từng thời đại cụ thể,không có lãnh tụ chung cho mọi phong trào quần chúng.

=>Kết luận:theo quan điểm duy vật lịch sử,lãnh tụ là người có vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy quá trình sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân.

Theo quan điểm duy vật lịch sử,quần chúng nhân dân và cá nhân lãnh tụ luôn gắn bó chặt chẽ với nhau trong quá trình phát triển của lịch sử thể hiện:không có phong trào quần chúng thì cũng không có lãnh tụ;sự thống nhất giữa phong trào quần chúng và lãnh tụ đc thể hiện tập trung ở mục đích và lợi ích phong trào quần chúng nhân dân.