đấu tranh giai cấp ở Việt Nam

15.9K 1 2

Câu13:Trong thời kì quá độ từ CN tư bản lên CNXH,đấu tranh giai cấp là tất yếu.Quan điểm của Đảng ta về nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay.

*Đấu tranh giai cấp trong thời kì quá độ từ CN tư bản đi lên CNXH là tất yếu: -Thời đại ngày nay là thời kì quá độ từ CN tư bản đi lên CNXH trên phạm vi toàn TG đc đánh dấu = mốc lịch sử CM tháng 10 Nga năm 1917.

-Thời đại ngày nay đấu tranh giai cấp là tất yếu vì:

+Trong thời kì quá độ các giai cấp thống trị bóc lột đã bị đánh đổ về mặt chính trị nhưng cơ sở kinh tế của nó chưa đc cải tạo triệt để do vậy vẫn phải tiến hành đấu tranh giai cấp để cải tạo XH cũ và xây dựng thành công XH mới.

+Trong thời kì quá độ vẫn còn sự chống phá của các giai cấp thống trị bóc lột đối với CNXH do vậy vẫn còn đấu tranh giai cấp.

+Trong thời kì quá độ còn sự phá hoại của CN đế quốc từ bên ngoài đối với các nước XHCN do vậy vẫn còn đấu tranh giai cấp.

+Trong thời kì quá độ với nền kinh tế thị trường hàng ngày hàng giờ nảy sinh và phát triển các quan hệ bóc lột giữa người với người

=>còn đấu tranh giai cấp.

+Trong thời kì quá độ từ CN tư bản đi lên CNXH ở các nước XHCN diễn ra đấu tranh giai cấp là tất yếu.

*Quan điểm của Đảng ta về nd chủ yếu của đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay:

+Đấu tranh nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

+Đấu tranh nhằm bảo vệ Đảng,quyền lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, bảo vệ chính quyền nhà nước, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân LĐ.

+Đấu tranh làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình của CN đế quốc đối với Việt Nam.

+Đấu tranh chống tệ nạn tiêu cực tham nhũng trong đời sống XH

đấu tranh giai cấp ở Việt NamĐọc truyện này MIỄN PHÍ!