Nội dung qui luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng

24.6K 7 5

Câu12:Nội dung qui luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng.

*Cơ sở hạ tầng:Cơ sở hạ tầng là toàn bộ các quan hệ SX hợp thành một kết cấu kinh tế XH nhất định.

*Kiến trúc thượng tầng:là toàn bộ những quan điểm chính pháp quyền đạo đức tôn giáo văn học nghệ thuật...cùng với những tổ chức XH tương ứng như nhà nước,các Đảng phái chính trị và các đoàn thể XH khác...đc hình thành trên 1 cơ sở hạ tầng nhất định.

*Vị trí của qui luật:Đây là 1 trong những qui luật cơ bản chi phối sự vận động phát triển của các hình thái kinh tế XH trong lịch sử.

*Nội dung qui luật:

-Quan điểm duy vật lịch sử:cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là 2 mặt của đời sống XH nó thống nhất biện chứng với nhau trong đó cơ sở hạ tầng giữ vai trò quyết định kiến trúc thượng tầng còn kiến trúc thượng tầng tác động lại cơ sở hạ tầng sinh ra nó.

-Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng.

+Quyết định sự ra đời của kiến trúc thượng tầng-nghĩa là cơ sở hạ tầng thế nào sẽ hình thành kiến trúc thượng tầng thế ấy.

+Quyết định tính chất của kiến trúc thượng tầng-nghĩa là một khi dưới cơ sở hạ tầng quan hệ kinh tế giữa các giai cấp mà mang tính chất mâu thuẫn về lợi ích thì sẽ đc p/ánh trên kiến trúc thượng tầng thành sự đối kháng về quan điểm chính trị giữa các giai cấp.

+Quyết định sự thay đổi kiến trúc thượng tầng-nghĩa là một khi quan hệ SX thống trị dưới cơ sở hạ tầng thay đổi thì sớm hay muộn kiến trúc thượng tầng cũng phải thay đổi theo.

-Vai trò tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng.

+Kiến trúc thượng tầng củng cố và bảo vệ quan hệ SX thống trị sinh ra nó.

+Cải tạo và xóa dần các quan hệ SX tàn dư.

+Ngăn chặn sự ra đời của quan hệ SX mầm mống nếu có.

=>Kết luận:thực chất nd qui luật p/ánh mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và chính trị trong XH trong đó kinh tế giữ vai trò quyết định chính trị còn chính trị lại tác động mạnh mẽ trở lại kinh tế.

*Vận dụng qui luật ở nước ta trong thời kì đổi mới.

-Đảng và Nhà nước ta đã nhận thức và vận dụng đúng đắn qui luật trên thể hiện:đổi mới đất nước phải đổi mới toàn diện cả kinh tế và chính trị trong đó lấy kết quả đổi mới kinh tế làm cơ sở để từng bước đổi mới về chính trị theo định hướng XHCN tức là phải lấy CN Mác-Lênin,tư tưởng HCM là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động CM của Đảng ta và của CM Việt Nam. *Ý nghĩa phương pháp luận

Nội dung qui luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!