Qui luật phủ định của phủ định

23.1K 4 6

Câu 8:Qui luật phủ định của phủ định:

*Vị trí qui luật:Đây là 1 trong 3 qui luật cơ bản của phép biện chứng duy vật,nó p/ánh về khuynh hướng chung của sự vận động phát triển và tiến lên thông qua 1 chu kì phủ định biện chứng thì sự vật hiện tượng mới sẽ ra đời thay thế cho sự vật hiện tượng cũ nhưng ở trình độ cao hơn cái cũ.

*Khái niệm phủ định biện chứng:Là sự mất đi của cái cũ và thay thế cái mới tạo ra tiền đề,đk cho sự phát triÓn tiếp theo.

*Đặc điểm của phủ định biện chứng:Tự thân phủ định do đấu tranh

giải quyết mâu thuẫn bên trong của bản thân sự vật quyết định.

*Tính chất khách wan:

+Mang tính chất kế thừa:cái mới bao giờ cũng đc lặp lại một số thuộc tính của cái cũ nhưng trên cơ sở đã đc cải

biến cho phù hợp với cái mới.

+Phủ định của phủ định đc hiểu đó là 1 chu kì của phủ định biện chứng,có sự vật hiện tượng thông wa 2 lần nhưng có thÓ phải thông wa nhiều lần phủ định biện chứng.

*Khái quát nd qui luật: -Khuynh hướng chung của sự vận động phát triÓn và tiến lên,con đường tiến lên của các sự vật hiện tượng diễn ra quanh co,phức tạp theo con đường xoắn ốc.Đây là quá trình đấu tranh giải quyết mâu thuẫn bên trong bản thân của sự vật hiện tượng thông wa 1 chu kì phủ định biện chứng thì sự vật hiện tượng mới sẽ ra đời thay thế cho cái cũ.Dường như nó lặp lại cái cũ ở trình độ phát triển cao hơn so với cái cũ.

-Sơ đồ p/ánh mối liên hệ giữa cái cũ và cái mới trong quá

trình phát triển.

-Sơ đồ p/ánh tính chất phức tạp của quá trình phát triển.

-Sơ đồ p/ánh trình độ phát triển cao hơn của cái mới.

-Sơ đồ p/ánh trình độ,tính tất thắng của cái mới đối với cái cũ.

=>Kết luận:qui luật này là qui luật phæ biến của TG vật chất.

*Ý nghĩa phương pháp luận:từ nd qui luật phủ định của phủ định ta rút ra phương pháp luận sau:

-Trong h/đ thực tiễn ta muốn thúc đẩy các sự vật hiện tượng phát triÓn đÓ đạt đc mục đích thì phải biết tìm ra đc khuynh hướng vận động của nó để

phát triển đồng thời ta phải biết kịp thời phát hiện những nhân tố mới,xây dựng niềm tin vào cái mới tạo đk cho cái mới phát triển(cái mới theo qui luật nó là cái tất thắng ra đời thay thế cái cũ).

Qui luật phủ định của phủ địnhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!