cau 4: nguyen ly lien he pho bien

17.7K 1 6

Câu4:Nguyên lý liên hệ phổ biến.

*Nguyên lý là những luận điểm cơ bản nhất,những luận điÓm xuất phát của 1 hệ thống tri thức khoa học nhất định.

*K/niệm liên hệ phổ biến. -Theo q/điểm triết học siêu hình họ cho rằng các sự vật hiện tượng của TG,chúng đứng yên cô lập tách rời nhau,không có sự liên hệ tác động qua lại lẫn nhau.

-Theo q/điểm triết học duy tâm họ giải thích sở dĩ các sự vật hiện tượng của TG chúng liên hệ t/đ qua lại lẫn nhau là do một lực tinh thần nào đó quy định.

-Q/điểm triết học biện chứng không nhận định rằng mọi sự vật hiện tượng của TG chúng đều liên hệ với nhau,t/đ qua lại lẫn nhau.

-Đ/nghĩa:liên hệ là phạm trù triết học dùng để chỉ sự qui định,sự t/đ qua lại,sự chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật hiện tượng hay giữa các mặt trong 1 sự vật hiện tượng.

VD:+mỗi con người trong c/s hiện thực đều có mối qhệ với môi trường sống,với các qhệ XH.

+Sự liên hệ tác động qua lại lẫn nhau giữa các hành tinh trong hệ mặt trời.

+Sự tương tác liên hệ lẫn nhau giữa các hạt trong 1 nguyên tử.

*Tính chất của mối liên hệ phổ biển.

-Liên hệ nó là cái khách quan vốn có của bản thân sự vật hiện tượng nghĩa là mặc dù con người nhận thức được hay chưa nhận thức được thì bản thân các sự vật hiện tượng của TG này chúng vẫn tồn tại trong các mối liên hệ xđ.

-Liên hệ mang tính chất phổ biến:có rất nhiều những mối liên hệ khác nhau của rất nhiều các sự vật hiện tượng khác nhau xong chúng qui lại đều được hiểu đó là nó tồn tại trong mối liên hệ phæ biến,không có sự vật hiện tượng nào là không tồn tại trong liên hệ với các sự vật hiện tượng khác.

-Tính đa dạng,nhiều vẻ của sự liên hệ:TG vật chất có muôn vàn các sự vật hiện tượng khác nhau do vậy mối liên hệ của chúng với các sự vật hiện tượng khác cũng rất phong phú đa dạng.Trong quá trình nhận thức về sự vật tùy thuộc vào tính chất vai trò của các mối liên hệ khác nhau mà người ta phân chia thành nhiều mối liên hệ khác nhau:liên hệ bên trong và bên ngoài;liên hệ chủ yếu và thứ yếu;liên hệ cơ bản và không cơ bản;liên hệ bản chất và không bản chất...

*Ý nghĩa phương pháp luận:từ nd mối liên hệ phổ biến ta rút ra phương pháp luận sau:trong hoạt động thực tiễn, ở các lĩnh vực khác nhau ta phải xây dựng cho đc quan điểm xem xét đánh giá sự vật hiện tượng là fải khách quan,fải toàn diện,fải lịch sử cụ thể.

+Xem xét đánh giá khách quan nghĩa là bản thân các sự vật hiện tượng ntn thì ta fản ánh đúng như vậy,không được thêm bớt 1 cách chủ quan tùy tiện,xuyên tạc sự thật.

+Q/điểm xem xét toàn diện nghĩa là fải xem xét tất cả các mối liên hệ của sự vật hiện tượng để hiểu đúng bản chất của nó,tránh cách xem xét đánh giá phiếm diện.

+Q/điểm lịch sử cụ thể:xem xét sự vật hiện để tìm ra những mối liên hệ cơ bản,chủ yếu của sự vật,đây là những mối liên hệ chi phối,quá trình vận động và khuynh hướng biến đổi của sự vật từ đó mà ta có phương pháp tác động vào sự vật 1 cách fù hợp nghĩa là định ra được phương pháp công tác giải quyết các công việc có trọng tâm trọng điểm ,việc gì làm trước thì làm trước,việc gì cần giải quyết sau thì làm sau.

cau 4: nguyen ly lien he pho bienĐọc truyện này MIỄN PHÍ!