bằng chứng kiểm toán

37.4K 4 2

5. Bằng chứng kiểm toán (Audit evidence)

5.1 Khái niệm & phân loại

a. Khái niệm

"Bằng chứng kiểm toán là những thông tin, tài liệu được kiểm toán viên thu thập trong quá trình kiểm toán để làm cơ sở cho những ý kiến, nhận xét của mình trên báo cáo kiểm toán".

=> Như vậy bằng chứng kiểm toán chính là cơ sở để chứng minh cho báo cáo kiểm toán, và thực chất của giai đoạn thực hiện kiểm toán là quá trình thu thập các bằng chứng kiểm toán.

b. Phân loại

- Phân loại theo nguồn gốc của bằng chứng kiểm toán:

+ Bằng chứng do đơn vị được kiểm toán cung cấp

+ Bằng chứng do bên ngoài cung cấp (có thể có liên quan hoặc không liên quan): đối thủ cạnh tranh, bạn hàng, đối tác của đơn vị được kiểm toán, những người khác...

+ Bằng chứng thu thập từ các nguồn thông tin đại chúng

+ Bằng chứng do kiểm toán viên tự tính toán

- Phân loại theo hình thức biểu hiện:

+ Bằng chứng vật chất

+ Bằng chứng tài liệu

+ Bằng chứng lời nói

5.2. Yêu cầu của bằng chứng kiểm toán.

a. Tính thích hợp. (Competence)

- Là khái niệm để chỉ chất lượng hay độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán.

- Các nhân tố ảnh hưởng tới tính thích hợp của bằng chứng kiểm toán:

+ Nguồn gốc của bằng chứng kiểm toán

+ Dạng của bằng chứng kiểm toán

+ Hệ thống kiểm soát nội bộ

b. Tính đầy đủ (Sufficiency):

- Là khái niệm chỉ số lượng của các bằng chững mà kiểm toán viên phải thu thập để dựa vào đó đưa ra ý kiến của mình.

Bao nhiêu là đủ ???

---> Đủ "có tính thuyết phục hơn là có tính kết luận chính xác".

- Một số nhân tố ảnh hưởng đến sự xét đoán của kiểm toán viên về tính đầy đủ:

+ Tính thích hợp của bằng chứng kiểm toán

+ Tính trọng yếu của thông tin được kiểm toán

+ Mức độ rủi ro của thông tin được kiểm toán

5.3. Các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán

Để có thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp, kiểm toán viên thường áp dụng các kỹ thuật sau đây:

1- Kiểm tra đối chiếu

2- Quan sát

3- Xác nhận

4- Phỏng vấn

5- Tính toán

6- Phân tích

bằng chứng kiểm toánĐọc truyện này MIỄN PHÍ!