nội dung ôn tập môn ktqt

10.7K 18 7

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN HỌC KINH TẾ QUỐC TẾ

Phần lý thuyết

1.     Nền kinh tế thế giới: Khái niệm, nội dung và những xu hướng vận động chủ yếu. Tác động của những xu hướng này đến nền kinh tế Việt Nam.

2.     Các lý thuyết về thương mại quốc tế: chủ nghĩa trọng thương, lý thuyết lợi thế tuyệt đối, lý thuyết về lợi thế so sánh của David Ricardo, lý thuyết Hecskcher - Ohlin. Vận dụng các lý thuyết này để lý giải hoạt động ngoại thương của Việt Nam.

3.     Các công cụ của chính sách thương mại quốc tế và tác động của chúng: thuế quan, hạn ngạch, các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, hỗ trợ xuất khẩu và các công cụ khác. Liên hệ việc áp dụng các công cụ này ở Việt Nam.

4.     Hai xu hướng cơ bản trong chính sách thương mại quốc tế: tự do hoá thương mại và bảo hộ mậu dịch (cơ sở, nội dung, biện pháp, tác động). Liên hệ với chính sách ngoại thương của Việt Nam.

5.     Đánh giá ưu nhược điểm trong hoạt động ngoại thương của Việt Nam thời gian qua. Các biện pháp nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trong điều kiện đã gia nhập WTO.

6.     Đầu tư quốc tế: khái niệm, nguyên nhân, tác động chung đến các bên liên quan. Đầu tư gián tiếp và trực tiếp nước ngoài: khái niệm, đặc điểm, hình thức, ưu thế, bất lợi. Vai trò và tác động của FDI đối với các nước đang phát triển.

7.     Đánh giá ưu nhược điểm của đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thời gian qua. Giải pháp thúc đẩy việc thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian tới.

8.     Tỷ giá hối đoái: khái niệm, chế độ tỷ giá hối đoái, các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, tác động của tỷ giá hối đoái đến thương mại và đầu tư quốc tế.

9.     Thị trường ngoại hối: khái niệm, chức năng, những đặc điểm chủ yếu, thành viên tham gia.

10.            Cán cân thanh toán quốc tế: khái niệm, ý nghĩa, các bộ phận cấu thành. Mối quan hệ giữa cán cân thường xuyên và thu nhập quốc dân. Hạch toán một số giao dịch điển hình trong cán cân thanh toán.

11.            Liên kết kinh tế quốc tế: khái niệm, đặc trưng, vai trò, các loại hình liên kết. Liên hệ Việt Nam.

12.            Những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ví dụ minh họa.

Phần bài tập

1.                 Bài tập về lợi thế so sánh.

2.                 Bài tập về thuế quan.

Kinh tế quốc tếĐọc truyện này MIỄN PHÍ!