Tóm Tắt Tư Tưởng Hồ Chí Minh

1.2K 2 0

Câu 1: Trình bày nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh ?

Có 4 nguồn gốc

1/ Tư tưởng và truyền thống văn hóa Việt Nam:

Ø Chủ nghĩa yêu nước và ý chí kiên cường bất khuất đấu tranh để dựng nước và giữ nước.

Ø Tình thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái.

Ø Truyền thống lạc quan yêu đời.

Ø Nhân dân ta có truyền thống cần cù, thông minh, sáng tạo trong sản xuất, trong chiến đấu, trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

2/ Tinh hoa văn hóa nhân loại

Ø Tư tưởng văn hóa phương Đông: Nho giáo và Phật giáo

Ø Tư tưởng văn hóa phương Tây

3/ Chủ nghĩa Mác Lênin: Cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng HCM

Ø Khi tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, NÁQ biết chọn lọc những nguyễn lý phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của VN, không rơi vào sao chép, rập khuôn.

Ø NÁQ đã đến với chủ nghĩa Mác Lênin để tìm ra kim chỉ nam cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc, nhằm giải quyết những đòi hỏi về vấn đề hành động của thực tiễn CM Việt Nam.

Ø NÁQ đã vận dụng lập trường, quan điểm và phương pháp của Chủ nghĩa Mác Lênin để tự tìm ra chủ trương, giải pháp phù hợp với từng thời kỳ cụ thể cho CM Việt Nam.

4/ Những nhân tố chủ quan thuộc phẩm chấm cá nhân NÁQ:

Ø Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo cộng với đầu óc phê phán tinh tường, sáng suốt trong việc nghiên cứu và tìm hiểu các cuộc CM tư sản hiện đại, không để bị đánh lừa bởi cái hào nhoáng bên ngoài.

Ø Sự khổ công học tập của NÁQ nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú của thời đại, vốn kinh nghiệm đấu tranh của phong trào giải phóng dân tộc, phòng trào công nhân quốc tế để có thể tiếp cận với chủ nghĩa Mác Lênin, học thuyết CM khoa học của giai cấp vô sản quốc tế.

Ø HCM có tâm hồm của một nhà yêu nước, một chiến sĩ CS nhiệt thành CM, một trái tim

yêu nước, thươn dân, hy sinh vì độc lập tổ quốc, vì tự do hạnh phúc của đồng bào.

Câu 2: Trình bày tư tưởng HCM về CM giải phóng dân tộc?

Ø Phải đi theo con đường CM vô sản.

Ø Do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.

Ø Là sự nghiệp đoàn kết toàn dân, trên cơ sở liên minh công nông.

Ø Cần tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CM vô sản chính quốc.

 Phải được tiến hành bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang nhân dân.

 Vận dụng vào công cuộc đổi mới

Ø Khơi dậy CN yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn lực mạnh mẽ nhất để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.