Tóm Tắt Tư Tưởng Hồ Chí Minh

2K 7 0

Câu 1: Trình bày nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh ?

Có 4 nguồn gốc

1/ Tư tưởng và truyền thống văn hóa Việt Nam:

Ø Chủ nghĩa yêu nước và ý chí kiên cường bất khuất đấu tranh để dựng nước và giữ nước.

Ø Tình thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái.

Ø Truyền thống lạc quan yêu đời.

Ø Nhân dân ta có truyền thống cần cù, thông minh, sáng tạo trong sản xuất, trong chiến đấu, trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

2/ Tinh hoa văn hóa nhân loại

Ø Tư tưởng văn hóa phương Đông: Nho giáo và Phật giáo

Ø Tư tưởng văn hóa phương Tây

3/ Chủ nghĩa Mác Lênin: Cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng HCM

Ø Khi tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, NÁQ biết chọn lọc những nguyễn lý phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của VN, không rơi vào sao chép, rập khuôn.

Ø NÁQ đã đến với chủ nghĩa Mác Lênin để tìm ra kim chỉ nam cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc, nhằm giải quyết những đòi hỏi về vấn đề hành động của thực tiễn CM Việt Nam.

Ø NÁQ đã vận dụng lập trường, quan điểm và phương pháp của Chủ nghĩa Mác Lênin để tự tìm ra chủ trương, giải pháp phù hợp với từng thời kỳ cụ thể cho CM Việt Nam.

4/ Những nhân tố chủ quan thuộc phẩm chấm cá nhân NÁQ:

Ø Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo cộng với đầu óc phê phán tinh tường, sáng suốt trong việc nghiên cứu và tìm hiểu các cuộc CM tư sản hiện đại, không để bị đánh lừa bởi cái hào nhoáng bên ngoài.

Ø Sự khổ công học tập của NÁQ nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú của thời đại, vốn kinh nghiệm đấu tranh của phong trào giải phóng dân tộc, phòng trào công nhân quốc tế để có thể tiếp cận với chủ nghĩa Mác Lênin, học thuyết CM khoa học của giai cấp vô sản quốc tế.

Ø HCM có tâm hồm của một nhà yêu nước, một chiến sĩ CS nhiệt thành CM, một trái tim
yêu nước, thươn dân, hy sinh vì độc lập tổ quốc, vì tự do hạnh phúc của đồng bào.

Câu 2: Trình bày tư tưởng HCM về CM giải phóng dân tộc?

Ø Phải đi theo con đường CM vô sản.

Ø Do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.

Ø Là sự nghiệp đoàn kết toàn dân, trên cơ sở liên minh công nông.

Ø Cần tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CM vô sản chính quốc.

 Phải được tiến hành bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang nhân dân.

 Vận dụng vào công cuộc đổi mới

Ø Khơi dậy CN yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn lực mạnh mẽ nhất để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Ø Nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên quan điểm của giai cấp CN.

Ø Chăm lo xây dựng khối đại đòan kết dân tộc, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em trong đại gia đình dân tộc Việt Nam.


Câu 3: Trình bày tư tưởng HCM về mục tiêu động lực của Chủ nghĩa xã hội ?

A – Quan niệm của HCM về những mục tiêu cơ bản của CNXH

Ø Chính trị: CNXH là một xã hội do nhân dân làm chủ.

Ø Kinh tế: Nền kinh tế XHCN với CN và NN hiện đại, khoa học và kĩ thuật tiên tiến dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sx.

Ø Văn hóa: CNXH là một xã hội phát triển cao về văn hóa và đạo đức

Ø Xã hội: CNXH là một xã hội công bằng hợp lý

B – Quan niệm của HCM về các động lực của CNXH

Ø Ở bình diện cộng đồng phải phát huy sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng dân tộc.

Ø Ở bình diện cá nhân phải phát huy sức mạnh con người với tư cách người lao động.

Ø Tác động đến nhu cầu và lợi ích của con người

Ø Tác động vào động lực chính trị - tinh thần

ü Lý tưởng chính trị

ü Văn hóa

ü Đạo đức

ü Pháp luật

Câu 4: Trình bày những quan điểm cơ bản của HCM về đại đoàn kết dân tộc ?

Ø Là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của CM

Ø Là một mục tiêu, một nhiệm vụ hang đầu của CM

Ø Là đại đoàn kết toàn dân

Ø Chỉ có thể biến thành lực lượng vật chất có tổ chức – Đó là mặt trận dân tộc thống nhất.

Ø Đảng CS vừa là thành viên của MTDT thống nhất, vừa là lực lượng lãnh đạo mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững chắc.

Ø Gắn liền với đoàn kết quốc tế.

Câu 5: Trình bày những luận điểm chủ yếu của HCM về ĐCSVN ?

Ø Là nhân tố quyết định hànhg đầu để đưa CM Việt Nam đến thắng lợi.

Ø Là sp của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

Ø Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc VN.

Ø Lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động.

Ø Được xây dựng theo nguyên tắc của Đảng kiểm mới của giai cấp vô sản.

Ø Vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ. Phải thường xuyên chăm lo củng cố mối quan hệ máu thịt với dân.

Ø Phải thường xuyên chỉnh đốn, tự đổi mới.

Câu 6: Đảng CSVN đã vận dụng tư tưởng HCM về CNXH và con đường quá độ lên CNXH vào công cuộc đổi mới hiện nay như thế nào ?

Ø Trong quá trình đổi mới, phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng HCM

Ø Đổi mới là sự nghiệp của nhân dân, do đó cần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, trước hết là nguồn lực nội sinh, để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ø Đổi mới phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Ø Xây dựng Đảng vững mạnh, làm trong sạch bộ máy Nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh chống quan lieu, tham nhũng, thực hiện cần kiệm xây dựng CNXH.

Câu 7: Trình bày những phẩm chất đạo đức cơ bản của người VN trong thời đại mới ?

Ø Trung với nước hiếu với dân.

Ø Yêu thường con người.

Ø Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Ø Tinh thần quốc tế trong sáng.Câu 8: Vấn đề dân tộc trong tư tưởng HCM được ĐCSVN vận dụng như thế nào trong công cuộc đổi mới hiện nay ?

Ø Khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo về đất nước.

Ø Quán triệt tư tưởng HCM, nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên quan điểm giai cấp.

Ø Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc an hem và trong cộng đồng dân tộc VN.
Câu 9: ĐCSVN đã vận dụng và phát huy bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo tư tưởng HCM trong bối cảnh quốc tế hiện nay như thế nào?

Ø Phát huy kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế, lợi ích dân tộc và nghĩa vụ quốc tế, Đảng ta phải xác định CMVN là một bộ phận không thể tách rời của CM thế giới, Vn tiếp tục đoàn kết, ủng hộ các phong trào CM, các xu hướng và trào lưu tiến bộ xã hội vì các mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đảng ta và nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới vì đất nước cũng là góp phần thiết thực vào đổi mới CNXH, vào sự nghiệp CM chung của TG.

Ø Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, chúng ta phải mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, tranh thủ vốn, kinh nghiệm quản lý, cộng nghệ và gia nhập thị trường TG nhưng phải trên cơ sở độc lập tự chủ, phát huy đầy đủ các yếu tố nội lực.

Ø Trong bối cảnh đó, để đứng vững và phát triển, chúng ta phải khéo léo các mối quan hệ, nghĩa là phải chủ động thực hiện đa dạng hóa, đa phương hóa, cải thiện và tối đa hóa quan hệ hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước có chế độ xã hội và con đường khác nhau, Càng giữ vững độc lập tự chủ càng có đk đa dạng hóa, đa phương hóa. Ngược lại càng thực hiện có hiện quả đa đang hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại càng củng cố được độc lập tự chủ.

Câu 10: Đảng ta đã vận dụng tư tưởng văn hóa HCM vào việc xây dựng nên văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong đk hiện nay như thế nào?

Ø Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Ø Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung.

Ø Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, ý thức bảo vệ và cải thiện mt.

Ø Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kĩ thuật, sáng tạo.

Ø Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ và thể lực.

Ø Quán triệt tt HCM trong sự nghiệp xây dựng văn hóa hiện nay là yêu cầu cấp thiết.

Ø Xây dựng văn hóa phải bắt đầu từ mỗi người với tư cách là chủ thể của văn hóa.

Ø Giũ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.

Ø Cảnh giác ngăn chặn âm mưu lợi dụng giao lưu văn hóa để thực hiện “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Tóm Tắt Tư Tưởng Hồ Chí MinhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!