Cau 18 tl. Phan tich quan diem cua HCM ve thuc hanh dan chu.

890 0 0

Cau 18 tl.

 Phan tich quan diem cua HCM ve thuc hanh dan chu.

Tren 60 nam xay dung che do dan chu va thuc hanh dan chu, quan niem ve dan chu va thuc hanh dan chu o nuoc ta cung dien bien cung voi nhung nam thang doi thay cua dat nuoc. Dan chu va thuc hanh dan chu la mot qua trinh cach mang, khong phai la mot con duong thang tap ma nhieu quanh co, phuc tap. Dan chu voi tu cach la mot che do chinh tri thi viec xay dung nha nuoc phap quyen, trong do ca nha nuoc va cong dan deu phai co trach nhiem xay dung phap luat va dat minh duoi phap luat, coi phap luat la toi thuong de dam bao cho nha nuoc thuc su la nuoc dan chu. Nghia la moi to chuc va cong dan, tu nguyen thu quoc gia den moi nguoi dan deu phai “Ton trong Hien phap; tuan theo phap luat” (Dieu 4, Hien phap 1946). Ngay nay, doc lai Hien phap 1946, do Ho Chi Minh chu tri soan thao, tat ca nhung nguoi nghien cuu ve dan chu, du khac nhau ve tu tuong va chinh kien, cung deu phai thua nhan rang, tu giua the ky XX, Viet Nam da dat toi nhung quan niem dan chu, sanh ngang voi bat cu mot the che dan chu nao tren the gioi. Noi bat nhat la viec xac nhan ve mat phap ly quyen lam chu cua nhan dan: “Tat ca quyen binh trong nuoc la cua toan the nhan dan Viet Nam, khong phan biet noi giong, gai trai, giau ngheo, giai cap, ton giao” (Dieu 1, Hien phap 1946). De thuc hanh quyen binh ay phai thong qua hinh thuc dan chu dai dien va dan chu truc tiep. Nhan dan uy quyen quan ly dat nuoc cho cac co quan dai dien dam trach. Trong su uy thac ay co nguy co cua su lam quyen va ca nhung sai lam khi co quan dai dien cua dan ra cac quyet sach chinh tri va ban hanh cac dao luat. Do do, nhan dan phai giu lai mot so quyen de quyet dinh truc tiep va toi hau. Do la quyen phuc quyet ma truoc het va quan trong nhat la xay dung va sua doi Hien phap. Theo Tu tuong Ho Chi Minh the hien o Hien phap 1946 thi Quoc hoi duoc uy thac quyen soan thao Hien phap, dat ra phap luat, sua doi Hien phap va quyet dinh nhung van de quan trong nhat cua quoc gia. Nhung “Nhan dan co quyen phuc quyet ve Hien phap va nhung viec co quan he den van menh quoc gia”; ve sua doi Hien phap, “Nhung dieu thay doi khi da duoc Nghi vien phe chuan thi phai dua ra toan dan phuc quyet” (Dieu 70, Hien phap 1946). Quyen phuc quyet khong phai la viec dua ra cho nhan dan tham gia, gop y kien hay de nghi ma la quyen Hien dinh, la dieu bat buoc cac dao luat va co quan dai dien cao nhat cua dan phai tuan thu.

 The che dan chu tuy la van de co ban, quan trong nhat nhung viec thuc hanh dan chu lai la dieu cot tu cua the che dan chu. Theo Ho Chi Minh, phai lam sao cho nhan dan biet huong va biet dung quyen dan chu. Chi co thuc hanh dan chu moi co the bien cac quan niem dan chu trong cac loi tuyen bo thanh dan chu thuc te. Chinh V.I.Lenin cung cho rang, moi dieu tot dep ve dan chu thi cac hoc gia tu san da noi ca roi, cai uu viet cua che do dan chu chung ta so voi dan chu tu san o cho hien thuc hoa nhung dieu tot dep ay.

De thuc hanh dan chu doi hoi phai:

- Co du nhung van ban luat phu hop voi thuc tien va duoc long dan. Nhung van ban luat nao cung deu la luat thuc dinh, nghia la do giai cap cam quyen dinh ra thong qua co quan dai dien cua dan soan thao va ban bo. Vay thuc hanh dan chu, mau chot la o van de bau cu va ung cu.

- To chuc bo may nha nuoc thuc thi luat phap la cong cu dam bao thuc hanh dan chu. Ho Chi Minh da khang dinh bo may nha nuoc phai gon nhe, trong sach, du nang luc va ban linh de chap hanh phap luat. Con nguoi trong bo may nha nuoc phai duoc lua chon theo nhung tieu chi cu the va cong khai, phai co uy tin trong dan chung, co nang luc va liem, chinh.

- Phai co chinh sach dung nguoi dung, tao co hoi nhu nhau cho bat cu ai, khong phan biet dan toc, ton giao, sang hen, giau ngheo... he la cong dan Viet Nam deu co the thi tuyen vao co quan nha nuoc, duoc giao nhung nhiem vu tuong xung voi tai nang va duc do cua ho. Nguoi duoc tuyen lua lam can bo, cong chuc phai cam ket trung thanh voi nha nuoc va dan toc Viet Nam, phai hoan thanh cong vu, khong tham nhung, lang phi cua cong, khong xach nhieu dan; duoc thang tien, dai ngo ve vat chat xung dang nhung cung se bi trung phat, tham chi truy to truoc toa an neu co loi.

- Co Hien phap va phap luat dung va du, co co quan cong quyen trong sach, vung manh, co doi ngu cong chuc, vien chuc man can, dong thoi phai co he thong cac co quan bao ve phap luat, trong do co co quan tu phap phai thuc su “Di cong vi thuong”, khong bi ap luc tu bat cu ai, co quan nao.

- Giao duc phap luat va nang cao van hoa dan chu cho tat ca moi nguoi. Nang cao dan tri va quan tri de “nuoc ta la nuoc dan chu, moi nguoi co quyen lam, co quyen noi” tro thanh hien thuc va tat ca cac co quan nha nuoc phai ton trong cac quyen dan chu ay cua cong dan. 

Cau 18 tl.   Phan tich quan diem cua HCM ve thuc hanh dan chu.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!