Cau 17 tl. Neu tt HCM ve xay dung nha nuoc cua dan, do dan, vi dan.

1.1K 0 1

Cau 17 tl.

Neu tt HCM ve xay dung nha nuoc cua dan, do dan, vi dan. Phan tich noi dung xay dung nha nuoc the hien quyen lam chu cua nhan dan, Xay dung nha nuoc co hieu luc phap ly manh me; Xay dung nha nuoc trong sach, vung manh, hoat dong co hieu qua. Van dung:

a.TT HCM ve xay dung nha nuoc cua dan, do dan va vi dan :

-Xay dung nha nuoc the hien quyen lam chu cua nhan dan

-Quan diem cua HCM ve su thong nhat giua ban chat giai cap cong nhan voi tinh nhan dan va tinh dan toc cua Nha nuoc

-Xay dung nha nuoc co hieu luc phap ly manh me

-Xay dung nha nuoc trong sach, vung manh, hoat dong co hieu qua

b.Phan tich noi dung xay dung nha nuoc the hien quyen lam chu cua nhan dan:

-HCM co quan diem nhat quan ve xay dung mot nha nuoc moi o VN la mot nha nuoc do nhan dan lao dong lam chu.Day la quan diem co ban nhat cua HCM ve xay dung nha nuoc viet nam dan chu cong hoa do nguoi sang lap.Hieu mot cach tong quat nhat quan diem ve nha nuoc cua dan, do dan, vi dan co nhung noi dung sau:

·        Nha nuoc cua dan:

-Quan diem nhat quan cua HCM la xac lap tat ca moi quyen luc trong nha nuoc va trong xa hoi deu thuoc ve nhan dan. Hien phap 1946 neu ro: tat ca quyen binh trong nha nuoc deu la cua toan the nhan dan VN, khong phan biet giau ngheo, gai trai, giai cap, ton giao; nhung viec lien quan toi van menh quoc gia se dua ra toan dan phuc quyet. Nhan co quyen lam chu ve chinh tri, kinh te, van hoa-xa hoi, bau ra quoc hoi.

- HCM da neu ra quan diem dan la chu va dan lam chu. Dan la chu co y nghia xac dinh vi the cua dan, con dan lam chu co nghia la xac dinh quyen, nghia vu cua dan. Nguoi dan duoc huong moi quyen dan chu. Bang thiet che dan chu, nha nuoc phai phai co trach nhiem dam bao quyen lam chu cua dan, de nhan dan thuc thi quyen lam chu cua minh trong he thong quyen luc cua xac hoi. Quyen luc cua nhan dan duoc dat o vi tri toi thuong

·        Nha nuoc do dan :

Nha nuoc la do dan lap nen, do dan ung ho, dan lam chu. Nha nuoc do dan tao ra va nhan dan tham gia quan ly la o cho:

-Toan bo cong dan bau ra quoc hoi- co quan quyen luc cao nhat cua Nha nuoc, co quan duy nhat co quyen lap phap.

-Quoc hoi bau ra chu tich nuoc, Uy ban Thuong vu Quoc hoi va Hoi dong Chinh phu.

-Hoi dong chinh phu la co quan hanh chinh cao nhat cua nha nuoc, thuc hien cac nghi quyet cua Quoc hoi va chap hanh phap luat.

-Moi cong viec cua bo may nha nuoc trong viec quan li xa hoi deu thuc hien y chi cua dan.

·        Nha nuoc vi dan :

-Nha nuoc vi dan la nha nuoc lay loi ich chinh dang cua nhan dan lam muc tieu, tat ca deu vi loi ich cua nhan dan, ngoai ra khong co bat cu mot loi ich nao khac,

c.Phan tich noi dung xay dung nha nuoc co hieu luc phap li manh me :

-xay dung mot nha nuoc hop phap, hien phap.

-Hoat dong quan ly nha nuoc bang Hien phap, phap luat va chu trong dua phap luat vao cuoc song.

-Xay dung doi ngu can bo, cong chuc du duc va tai

d. Xay dung nha nuoc trong sach, vung manh, hoat dong co hieu qua :

-De phong va khac phuc nhung tieu cuc trong hoat dong cua nha nuoc nhu :

+ dac quyen, dac loi

+tham o,lang phi, quan lieu

+Tu tung, chia re, kieu ngao

-Tang cuong tinh nghiem minh cua phap luat di doi voi day manh giao duc dao duc cach mang.

Cau 17 tl.  Neu tt HCM ve xay dung nha nuoc cua dan, do dan, vi dan.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!