Cau 16 tl. Neu cac nguyen tac cua mat tran dan toc thong nhat.

1.9K 1 0

Cau 16 tl.

Neu cac nguyen tac cua mat tran dan toc thong nhat. Tai sao Dang va mat tran dan toc thong nhat la moi quan he mau thit? Lien he voi su nghiep doi moi.

a.Cac nguyen tac cua mat tran dan toc thong nhat:

-Mat tran dan toc thong nhat phai duoc xay dung tren nen tang khoi lien minh cong- nong- tri thuc, dat duoi su lanh dao cua dang.

-Mat tran dan toc thong nhat phai hoat dong tren co so bao dam loi ich toi cao cua dan toc, quyen loi co ban cua cac tang lop nhan dan.

-Mat tran dan toc thong nhat phai hoat dong theo nguyen tac hiep thuong dan chu, bao dam doan ket ngay cang rong rai va ben vung.

-Mat tran dan toc thong nhat la khoi doan ket chat che, lau dai, doan ket that su, chan thanh, than ai giup do nhau cung tien bo.

b.Dang va mat tran dan toc thong nhat la moi quan he mau thit vi:

-Theo HCM, dai doan ket la cong viec cua toan dan toc, song no chi co the duoc cung co va phat trien vung chac khi duoc Dang lanh dao. Su lanh dao cua Dang doi voi mat tran vua la van de mang tinh nguyen tac vua la mot tat yeu, bao dam cho mat tran ton tai, phat trien va co hieu luc trong thuc tien. Boi vi chi co chinh dang cua gc cong nhan duoc vu trang boi chu nghia Mac-Lenin moi danh gia dung duoc vai tro cua quan chung nhan dan trong lich su, moi vach ra duoc duong loi chien luoc va sach luoc dung dan de loi kep, tap hop quan chung vao khoi dai doan ket trong Mat tran, bien tien trinh cach mang tro thanh ngay hoi thuc su cua quan chung. Chinh vi cay, HCM luon xac dinh moi quan he giua Dang va Mat tran la moi quan he mau thit. Khong co Mat tran, dang khong co luc luong, khong the thuc hien duoc cac nhiem vu cach mang. Khong co su lanh dao cua dang, Mat tran khong the hinh thanh, phat trien va khong co phuong huong hoat dong dung dan

-Do vay DCS VN vua la mot thanh vien cua mat tran dan toc thong nhat , vua la luc luong lanh dao mat tran.

c. Lien he voi su nghiep doi moi :

-Neu khong co su dong long nhat tri cua ca dan toc thi….

-Neu khong co su lanh dao cua dang thi….

Cau 16 tl.  Neu cac nguyen tac cua mat tran dan toc thong nhat.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!