Cau 13 tl. Tai sao noi xay dung Dang la quy luat ton tai va phat trien

2.6K 0 0

Cau 13 tl.

Tai sao noi xay dung Dang la quy luat ton tai va phat trien cua Dang:

-XD dang la quy luat tat yeu, thuong xuyen de dang hoan thanh vai tro chien si tien phong truoc giai cap, dan toc va nhan dan. XD dang duoc HCM dat ra nhu mot nhiem vu vua cap bach, vua lau dai. Khi cm gap kho khan, XD dang de can bo, dang vien cung co lap truong, quan diem, binh tinh sang suot, khong to ra bi dong, lung tung bi quan. Ngay ca khi cm tren da thang loi cung can toi XD dang de XD nhung quan diem, tu tuong cm khoa hoc, ngan ngua chu quan, tu man, lac quan teu va roi vao can benh “ kieu ngao cong san “

Tat yeu khach quan cua cong tac XD, chinh don Dang duoc HCM ly giai het suc thuyet phuc theo nhung can cu sau day:

ü     Su nghiep cm do dang lanh dao la mot qua trinh, bao gom nhieu thoi ki, giai doan, co nhung muc tieu, nhiem vu cu the va nhung yeu cau rieng. Truoc dien bien cua dk khach quan, ban than dang phai tu chinh don, tu doi moi de vuon len lam tron trong trach truoc giai cap va dan toc.

ü     Doi voi toan dang, HCM cung chi ro : dang song trong XH, la mot bo phan hop thanh co cau cua xh. Moi can bo, dang vien deu chiu anh huong, tac dong cua moi truong xh, cac quan he xh, ca cai tot va cai xau, cai tich cuc, tien bo va cai tieu cuc, lac hau.Do do moi can bo, dang vien phai thuong xuyen ren luyen. Dang phai thuong xuyen chu y den viec chinh don dang.

ü     XD, chinh don dang la co hoi de moi can bo, dang vien tu ren luyen, giao duc va tu duong tot hon, hoan thanh cac nhiem vu ma dang va nhan dan giao pho, dac biet la giu duoc cac pham chat dao duc cm tieu bieu.

ü     Trong dk dang da tro thanh dang cam quyen, viec xd va chinh don dang lai duoc HCM coi la cv cang phai tien hanh thuong xuyen hon cua Dang.

ü     XD, chinh don dang nham han che, ngan chan, day lui nhung te nan, nhung bieu hien tieu cuc trong dang va trong xa hoi.

Nhin mot cach tong quat, XD va chinh don dang mang tinh chat quy luat va la nhu cau ton tai, phat trien cua ban than dang. Chinh don va doi moi dang nham lam cho dang thuc su trong sach, vung vang ve chinh tri, tu tuong va to chuc ; lam cho doi ngu dang vien khong ngung nang cao pham chat va nang luc truoc nhung yeu cau, doi hoi ngay cang cao, cang phuc tap cua nhiem vu cach mang.\

Cau 13 tl.  Tai sao noi xay dung Dang la quy luat ton tai va phat trienĐọc truyện này MIỄN PHÍ!