Cau 5 cach mang giai phong dan toc

3.3K 1 0

Cau 5 tl.

Neu cac luan diem co ban cua tu tuong Ho Chi Minh ve cach mang giai phong dan toc ? Phan tich 3 luan diem: cach mang giai phong dan toc muon thang loi phai di theo con duong cach mang vo san; cach mang giai phong dan toc can phai tien hanh chu dong, sang tao va co kha nang gianh thang loi truoc cach mang vo san o chinh quoc; cach mang giai phong dan toc muon thang loi phai thuc hien bang con duong bao luc cach mang ?

* *Cac luan diem co ban cua tu tuong HCM ve cach mang giai phong dan toc:

ü     Muc tieu cua cach mang giai phong dan toc do la danh do ach thong tri cua chu nghia thuc dan,gianh doc lap dan toc va thiet lap chinh quyen cua nhan dan.

ü     Cach mang giai phong dan toc muon thang loi phai di theo con duong cach mang vo san.

ü     Cach mang giai phong dan toc trong thoi dai moi phai do DCS lanh dao.

ü     Luc luong cua cach mang giai phong dan toc bao gom toan dan toc.

ü     Cach mang giai phong dan toc can duoc tien hanh chu dong,sang tao va co kha nang gianh thang loi truoc cach mang vo san o chinh quoc.

ü     Cach mang giai phong dan toc phai duoc tien hanh bang con duong cach mang bao luc.

** Phan tich luan diem cach mang giai phong dan toc muon thang loi phai di theo con duong cach mang vo san :

a.Rut bai hoc tu su that bai cua cac con duong cuu nuoc truoc do :

-De giai phong dan toc khoi ach thong tri cua thuc dan Phap, ong cha ta da su dung nhieu con duong gan voi nhung khuynh huong chinh tri khac nhau,su dung nhung vu khi tu tuong khac nhau.

-Mac du tat ca cac phong trao do dien ra vo cung anh dung nhung deu bi thuc dan Phap bien thanh bien mau,dat nuoc lam vao tinh trang khung hoang ve duong loi cuu nuoc dau the ki XX. No dat ra mot yeu cau cap thiet phai tim mot con duong cuu nuoc moi.HCM da chung kien cac phong trao cuu nuoc cua ong cha,mac du rat kham phuc tinh than cuu nuoc cua ho nhung khong tan thanh cac con duong cua ong cha. HCM quyet tam ra di tim con duong cuu nuoc moi cho dan toc

b.Cach mang tu san la khong triet de :

-Sau khi den voi nhan dan can lao dang dau tranh o nhieu chau luc,HCM nhan thay : Cach menh Phap cung nhu cach menh My nghia la cach menh tu ban, cach menh khong den noi,tieng la cong hoa dan chu ki thuc trong thi no tuoc loat cong nong,ngoai thi no ap buc thuoc dia. Vi vay nguoi da khong chon con duong CMTS.

c. Con duong giai phong dan toc :

-HCM nhan thay CM thang 10 Nga khong chi la mot cuoc cm vo san, ma con la cm giai phong dan toc. Do la mot tam guong sang ve giai phong cac dan toc thuoc dia va mo ra truoc mat ho thoi dai cach mang chong de quoc,thoi dai giai phong dan toc.

-Nguoi hoan toan tin theo Lenin va Quoc te thu ba vi chinh Lenin va Quoc te thu ba da benh vuc cho cac dan toc bi ap buc.Nguoi da tim thay trong ly luan cua Lenin mot phuong huong moi de giai phong dan toc : Con duong CMVS. Nguoi khang dinh : “ Muon cuu nuoc va giai phong dan toc khong co con duong nao khac con duong cach mang vo san”

** Phan tich luan diem cach mang giai phong dan toc can phai tien hanh chu dong, sang tao va co kha nang gianh thang loi truoc cach mang vo san o chinh quoc: