Cau 5 cach mang giai phong dan toc

3.8K 1 0

Cau 5 tl.

Neu cac luan diem co ban cua tu tuong Ho Chi Minh ve cach mang giai phong dan toc ? Phan tich 3 luan diem: cach mang giai phong dan toc muon thang loi phai di theo con duong cach mang vo san; cach mang giai phong dan toc can phai tien hanh chu dong, sang tao va co kha nang gianh thang loi truoc cach mang vo san o chinh quoc; cach mang giai phong dan toc muon thang loi phai thuc hien bang con duong bao luc cach mang ?

* *Cac luan diem co ban cua tu tuong HCM ve cach mang giai phong dan toc:

ü     Muc tieu cua cach mang giai phong dan toc do la danh do ach thong tri cua chu nghia thuc dan,gianh doc lap dan toc va thiet lap chinh quyen cua nhan dan.

ü     Cach mang giai phong dan toc muon thang loi phai di theo con duong cach mang vo san.

ü     Cach mang giai phong dan toc trong thoi dai moi phai do DCS lanh dao.

ü     Luc luong cua cach mang giai phong dan toc bao gom toan dan toc.

ü     Cach mang giai phong dan toc can duoc tien hanh chu dong,sang tao va co kha nang gianh thang loi truoc cach mang vo san o chinh quoc.

ü     Cach mang giai phong dan toc phai duoc tien hanh bang con duong cach mang bao luc.

** Phan tich luan diem cach mang giai phong dan toc muon thang loi phai di theo con duong cach mang vo san :

a.Rut bai hoc tu su that bai cua cac con duong cuu nuoc truoc do :

-De giai phong dan toc khoi ach thong tri cua thuc dan Phap, ong cha ta da su dung nhieu con duong gan voi nhung khuynh huong chinh tri khac nhau,su dung nhung vu khi tu tuong khac nhau.

-Mac du tat ca cac phong trao do dien ra vo cung anh dung nhung deu bi thuc dan Phap bien thanh bien mau,dat nuoc lam vao tinh trang khung hoang ve duong loi cuu nuoc dau the ki XX. No dat ra mot yeu cau cap thiet phai tim mot con duong cuu nuoc moi.HCM da chung kien cac phong trao cuu nuoc cua ong cha,mac du rat kham phuc tinh than cuu nuoc cua ho nhung khong tan thanh cac con duong cua ong cha. HCM quyet tam ra di tim con duong cuu nuoc moi cho dan toc

b.Cach mang tu san la khong triet de :

-Sau khi den voi nhan dan can lao dang dau tranh o nhieu chau luc,HCM nhan thay : Cach menh Phap cung nhu cach menh My nghia la cach menh tu ban, cach menh khong den noi,tieng la cong hoa dan chu ki thuc trong thi no tuoc loat cong nong,ngoai thi no ap buc thuoc dia. Vi vay nguoi da khong chon con duong CMTS.

c. Con duong giai phong dan toc :

-HCM nhan thay CM thang 10 Nga khong chi la mot cuoc cm vo san, ma con la cm giai phong dan toc. Do la mot tam guong sang ve giai phong cac dan toc thuoc dia va mo ra truoc mat ho thoi dai cach mang chong de quoc,thoi dai giai phong dan toc.

-Nguoi hoan toan tin theo Lenin va Quoc te thu ba vi chinh Lenin va Quoc te thu ba da benh vuc cho cac dan toc bi ap buc.Nguoi da tim thay trong ly luan cua Lenin mot phuong huong moi de giai phong dan toc : Con duong CMVS. Nguoi khang dinh : “ Muon cuu nuoc va giai phong dan toc khong co con duong nao khac con duong cach mang vo san”

** Phan tich luan diem cach mang giai phong dan toc can phai tien hanh chu dong, sang tao va co kha nang gianh thang loi truoc cach mang vo san o chinh quoc:

 

-Trong phong trao cong san quoc te da tung ton tai quan diem cho rang cm thuoc dia phu thuoc vao cm vo san o chinh quoc.Luan cuong ve phong trao cm o cac nuoc thuoc dia va nua thuoc dia neu o dai hoi VI quoc te cong san (1928) chi ro:” chi co the thuc hien hoan toan cong cuoc giai phong cac thuoc dia khi giai cap vo san gianh duoc thang loi o cac nuoc tu ban tien tien “. Y kien nay da lam giam tinh chu dong sang tao cua cach mang thuoc dia. HCM cho rang cm thuoc dia va cach mang vo san chinh quoc co moi lien he mat thiet voi nhau trong cuoc dau tranh chong chu nghia de quoc.

-NAQ nhan thuc ro vai tro,vi tri chien luoc cua cm thuoc dia va nho danh gia dung suc manh cua chu nghia yeu nuoc va tinh than dan toc,ngay tu 1924 nguoi da noi” cach mang thuoc dia khong nhung khong phu thuoc vao cmvs o chinh quoc ma co the gianh thang loi truoc”. Trong tac pham Duong Kach Menh HCM phan biet nhiem vu cua cmvs va cm giai phong dan toc va cho rang cm thuoc dia va cmvs o chinh quoc tuy co khac nhau nhung co quan he chat che voi nhau. Day la luan diem sang tao,co gia tri ly luan va thuc tien to lon.

** Phan tich luan diem cach mang giai phong dan toc muon thang loi phai thuc hien bang con duong bao luc cach mang :

a.Tinh tat yeu cua bao luc cm :

-Cac the luc de quoc su dung bao luc de xam luoc va thong tri thuoc dia,dan ap da man cac phong trao yeu nuoc : « Che do thuc dan tu ban than no da la mot hanh dong bao luc cua ke manh doi voi ke yeu roi ‘’. Chua danh bai duoc luc luong va de bep y chi xam luoc cua bon chung thi chua the co thang loi hoan toan. Vi the con duong de gianh va giu doc lap dan toc chi co the la con duong bao luc cach mang.

-Hinh thuc cua bao luc cach mang bao gom ca dau tranh chinh tri va dau tranh vu trang,nhung phai tuy tinh hinh cu the ma quyet dinh nhung hinh thuc dau tranh cach mang thich hop,su dung dung va kheo ket hop cac hinh thuc dau tranh chinh tri va dau tranh vu trang de gianh thang loi cho cm.

b.Tu tuong bao luc cm gan bo huu co voi tu tuong nhan dao va hoa binh:

-TTHCM ve bao luc cm khac han tu tuong hieu chien cua cac the luc de quoc xam luoc.Xuat phat tu tinh yeu thuong con nguoi,quy trong sinh mang con nguoi.Nguoi luon tranh thu kha nang gianh va giu chinh quyen it do mau. Nguoi tim moi cach ngan chan xung dot vu trang, tan dung moi kha nang giai quyet xung dot bang bien phap hoa binh, chu dong dam phan,thuong luong, chap nhan nhung nhuong bo co nguyen tac.

-Viec tien hanh chien tranh chi la giai phap bat buoc cuoi cung. Chi khi khong con kha nang hoa hoan,khi ke thu ngoan co bam giu lap truong thuc dan, chi muon gianh thang loi bang quan su thi HCM kien quyet phat dong chien tranh.

c.Hinh thai bao luc cm

-Nguoi chu truong tien hanh khoi nghia toan dan va chien tranh nhan dan,dua vao luc luong toan dan co luc luong vu trang lam nong cot,dau tranh toan dien voi ke thu de quoc voi tu tuong chien luoc tien cong,phuong cham chien luoc danh lau dai va dua vao suc minh la chinh. Toan dan khoi nghia,toan dan noi day chinh la net dac sac trong TTHCM ve hinh thai cua bao luc cm

Cau 5 cach mang giai phong dan tocĐọc truyện này MIỄN PHÍ!