Cau 4 moi quan he giua van de dan toc va van de giai cap,van dung

4.8K 1 0

Cau 4 tl.

Phan tich moi quan he giua van de dan toc va van de giai cap trong tu  tuong HCM. Van dung ?

a. Van de dan toc va van de giai cap co moi quan he chat che voi nhau:

-HCM rat coi trong van de dan toc,de cao suc manh cua chu nghia yeu nuoc nhung nguoi luon dung tren quan diem giai cap de nhan thuc va giai quyet van de dan toc.Su ket hop nhuan nhuyen van de giai cap va van de dan toc cua HCM the hien: khang dinh vai tro lich su cua giai cap cong nhan va quyen lanh dao duy nhat cua DCS trong qua trinh cach mang VN ; chu truong dai doan ket dan toc rong rai tren nen tang lien minh cong nong,tri thuc duoi su lanh dao cua dang.

b.Giai phong dan toc la van de tren het,truoc het ; doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi.

-Con duong cuu nuoc cua HCM la doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi

-TTHCM vua phan anh quy luat khach quan cua su nghiep giai phong dan toc trong thoi dai chu nghia de quoc,vua phan anh moi quan he khang khit gia muc tieu giai phong dan toc voi muc tieu giai phong giai cap,giai phong con nguoi. Chi co xoa bo tan goc tinh trang ap buc,boc lot, thiet ,lap mot nha nuoc thuc su cua dan,do dan,vi dan moi bao dam cho nguoi lao dong co quyen lam chu, moi thuc hien duoc su phat trien hai hoa giua ca nhan va xa hoi,giua doc lap dan toc voi tu do va hanh phuc cua con nguoi.

c.Giai phong dan toc tao tien de giai phong giai cap

-HCM giai quyet van de dan toc theo quan diem giai cap, nhung dong thoi dat van de giai cap trong van de dan toc. Giai phong dan toc khoi ach thong tri cua chu nghia thuc dan la dk de giai phong giai cap. Vi the, loi ich cua giai cap phai phuc tung loi ich cua dan toc. HCM da khang dinh neu khong giai quyet duoc van de dan toc giai phong, khong doi duoc doc lap,tu do cho toan the dan toc thi chang nhung toan the quoc gia dan toc chiu mai kiep ngua trau, ma quyen loi cua bo phan,giai cap den van nam cung khong doi lai duoc.

d.Giu vung doc lap cua dan toc minh dong thoi ton trong doc lap cua cac dan toc khac.

La mot chien si quoc te chan chinh, HCM khong chi dau tranh cho doc lap cua dan toc VN ma con dau tranh cho doc lap cua tat ca cac dan toc bi ap buc.

Neu cao tinh than doc lap tu chu,thuc hien nguyen tac ve quyen dan toc tu quyet nhung HCM khong quen nghia vu quoc te trong viec ung ho cac cuoc dau tranh,giai phong dan toc tren the gioi.

Cau 4 moi quan he giua van de dan toc va van de giai cap,van dungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!