For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên CNXH

50.4K 19 10

Câu 5 : Tính tất yếu , đặc điểm cơ bản của thờI kì quá độ lên CNXH.Các kiểu quá độ lên CNXH

Trả lờI :

*Tính tất yếu :

-Là một tất yếu lịch sử :

+ CNXH là giai đoạn đầu của hình thái kinh tế _xã hộI cộng sản CN không thể tự phát ra đờI trong lòng xã hộI cũ .

+ Xây dựng XHCN phảI thông qua quá trình đấu tranh gian khổ của giai cấp CN và nhân dân lao động  giành chính quyền nhà nước  sử dụng bộ máy nhà nước  cảI tạo xã hộI cũ  xây dựng xã hộI mớI từ hạ tầng cơ sở đến kiến trúc thượng tầng .

V.I.Lenin viết: " Cần phảI có một thờI kì quá độ khá lâu dài từ CNTB lên CNXH vì cảI tổ sản xuất là việc khó khăn , vì cần phỉa có thờI gian mớI thực hiện được những thay đổI căn bản trong mọI lĩnh vực của cuộc sống , & phảI trảI qua một cuộc đấu tranh quyết liệt , lâu dài mớí có thể thắng được sức mạnh to lớn của những thói quen quản lí theo kiểu tiểu tư sản & tư sản .BởI vậy , Cmac có nói đến cả một thờI kì chuyên chính vô sản , thờI kì quá độ từ CNTB lên CNXH.

* Đặc điểm cơ bản :

---- Đặc điểm nổi bật của thờI kì quá độ lên CNXH là những nhân tố của xã hộI mớI & tàn tích của xã hộI cũ tồn tạI đan xen lẫn nhau , đấu tranh vớI nhau trên mọI lĩnh vực của đờI sống chính trị , văn hoá , xã hộI tư tưởng , tập quán trong xã hội.

-----Đặc điểm bản chất nhất của thờI kì quá độ là sự quá độ về chính trị, ở đó nhà nước chuyên chính vô sản được thiết lập , củng cố & ngày càng thêm hoàn thiện .

-----Xét về kinh tế  nền kinh tế nhiều thành phần ngòài các thành phần kinh tế XHCN còn có những thành phần kinh tế khác trong đó có cả thành phần kinh tế tư bản.

-----Nền kinh tế nhiều thành phần -1 cơ cấu xã hộI _giai cấp phức tạp trong đó có cả những giai cấp mà lợI ích cơ bản của họ đốI lập nhau

-----Xét về mặt xã hộI Có sự khác biệt cơ bản giữa thành thị và nông thôn , giữa các miền đất nước , giữa lao động trí tuệ & lao động giản đơn .

----- Về văn hoá , tư tưởng : bên cạnh nền văn hóa & tư tưởng mớI , còn tồn tạI những tàn tích của xã hộI cũ , hệ tư tưởng cũ lạc hậu , lốI sống cũ.

 Những đặc điểm trên nói lên tính phức tạp & khó khăn của thờI kì quá độ lên CNXH

• Các kiểu quá độ lên CNXH :

+ Quá độ trực tiếp từ CNTB

+ Quá độ từ những xã hộI tiền TBCN

Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên CNXHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!