chủ tịch nước

2.8K 0 0

Câu 19: Vị trí của Chủ tịch nước trong Bộ máy nhà nước.

+ Khái niệm: Trong hệ thống bộ máy nhà nước của các nước hiện đại hầu như đều có 1 thiết chế đặc biệt với những tên gọi khác nhau như: Vua, Thống chế, Tổng thống, Đoàn Chủ tịch, Hội đồng Liên Bang, Hội đồng nhà nước, Chủ tịch nước. Những cơ cấu này có những vị trí khác nhau trong bộ máy nhà nước của từng nước nhưng đều có quy định chung là nguyên thủ quôc gia. Người đứng đầu nhà nước, thay mặt cho nước về đối nội và đối ngoại

Trong cơ chế nhà nước ta, thiết chế Nguyên thủ Quốc gia được tổ chức khác nhau qua từng bản Hiến Pháp . Ở Hiến Pháp 46, 59 là chủ tịch nước, đến Hiến Pháp 80 là Hội Đồng nhà nước và đến nay, Hiến Pháp 92 trở lại Chủ tịch nước.

+ Hiến pháp 46: - Chưa phải là 1 chế định độc lập, xem xét dưới góc độ là Cơ quan nhà nước chứ không phải là 1 chức danh.

- Chủ tịch nước nằm trong thành viên chính phủ, chưa đưa ra định nghĩa chủ tịch nước.

- Thông qua điều 44: Chủ tịch nước thay mặt cho nước (NTQG); chủ tọa Hội đồng Chính phủ ( Thủ tướng ).

Chủ tịch nước không phải chịu trách nhiệm nào trừ tội phản quốc ( chương IV và điều 31 chương III ).

+ Hiến pháp 59:

- Chế định chủ tịch nước là chế định riêng.

- Là người thay mặt đất nước về đối nội và đối ngoại ( vị trí nguyên thủ quốc gia), không còn đứng đầu chính phủ nữa.( là khâu phối hợp giữa Quốc hội và chính phủ, nhưng vẫn nghiêng về chính phủ).

+ Hiến pháp 80:

- Chủ tịch nước là tập thể, nguyên thủ quốc gia là tập thẻ với tên gọi là Hội đồng nhà nước

+ Hiến pháp 92: Theo điều 101 Hiến pháp 92: CTN là người đứng đầu NN, thay mặt nước CH XHCN VN về đối nội và đối ngoại.

Theo điều 102 HP 92: CTN do QH bầu trong số đại biểu QH. CTN nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước QH.

- Địa vị này rất quan trọng, được thể hiện rõ trong quyền hạn và nhiệm vụ của chủ tịch QH

- Là nguyên thủ quốc gia, đứng đầu NN, thay mặt NN về đối nội, đối ngoại

- Mang tính biểu tượng cho quốc gia

- Là người đứng đầu UBTV

- Giúp phối hợp tốt các nhánh quyền lực: lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Thiết chế chủ tịch nước được thiết lập và hoàn chỉnh hơn. Chủ tịch nước là cá nhân, quy định 1 chương riêng

• Khác với tất cả các nước trên Thế giới, nguyên thủ quốc gia của Nhà nước Việt nam kể từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cho đến nay của Hiến Pháp 1992 hiện hành luôn luôn là 1 thiết chế do Quốc hội/ Nghị viện Nhân dân của Hiến Pháp 46 bầu ra và nhất là chức danh này phải báo cáo trước quốc hội. Đó là nét đặc thù của chế định này so với các nước khác.

Câu 20: Thẩm quyền của Chủ tich nước.