vubaodai su lanh dao dung dan cua dang la nhan to hang dau dam bao thang loi

355 0 0

Câu 24: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt  Nam

Sự lãnh đạo của chính Đảng cách mạng của giai cấp vô sản là nhân tố đảm bảo thắng lợi của cách mạng vô sản trong thời đại mới. Đó là một nguyên lý đến nay vẫn hoàn toàn đúng:

Ngay từ khi thành lập (3/2/1930) đến nay, Đảng csvn đã lạnh đạo nhân dân ta, đưa con thuyền cách mạng nước ta vượt qua muôn vàn thác nghềnh để giành độc lập dân tộc thông nhất đất nước. Đảng đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ cuộc cách mạng tháng 8 thành công 1945, đến cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ đến cuộc khánh chiến trường kỳ 21 năm chống giặc Mỹ xâm lược. Và ngay cả khi hòa bình lập lại (sau 1975), đảng vẫn tiếp tục chèo lái đưa con thuyền cách mạng giành được vô số những thắng lợi to lớn trong công cuộc bảo vệ và phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngay từ khi ra đời Đảng đã nhận sứ mệnh là người lãnh đạo duy nhất cách mạng nước ta. Bởi vì Đảng có đủ những phẩm chất chính trị mà không một tổ chức nào khác có thể so sánh được.

-Thứ nhất, Đảng là đại biểu trung thành của lợi ích cao của gccn và ndld, của cả dân tộc Việt  Nam. Phẩm chất chính trị đã được thể hiện ở mục tiêu, lý tưởng phấn đấu cảu Đảng và dã được đề ra trong cương lĩnh của đảng. Đó là phấn đấu vì lý tưởng cách mạng là của dân, do dân, vì dân và Đảng luôn phải lấy dân làm gốc.

-Thứ hai, Đảng luôn vận dụng sáng tạo cn Mac và tư tưởng HCM một cách linh hoạt, sáng tạo và thực tiễn cách mạng Việt  Nam để đề ra những đường lối đúng đắn, sáng tạo cho cách mạng Việt  Nam. Nhằm đưa cách mạng Việt  Nam đi đến thắng lợi.

-Sự sụp đổ cnxh ở Liên Xô và Đông Âu là do các thế lực thù địch đã đánh thẳng vào các đảng cs, làm vô hiệu hóa hoặc làm tan rã từ bên trong bộ máy cầm quyền. Từ thực tiễn đó càng chứng minh vai trò lãnh đạo tất yếu của đảng trong xã hội XHCN.

-Đảng không chỉ đề ra đường lối chung chung mà còn bắt tay ngay cả vào công cuộc thực hiện các đường lối đó trong thực tế cách mạng nước ta. Đảng thực hiện tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia thực hiện những chủ trương đường lối đó. Đảng luôn chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên và năng lực tổ chức lãnh đạo của mình, để xứng đáng là đội tiên phong của gccn và nhân dân lao động cả nước.

-Trong thời kỳ cả nước Xây dựng CNXH từ năm 1975 đến năm 1985 đất nước ta còn nhiều khó khăn. từ 1 nc nông nghiệp lac hậukt chậm pt,hậu quả nặng nề ctranh,cấm vận của nc ngoài...Trog bối cảnh đó với bản chất ctrị vững vàngđc tôi luyện qua thử thách đt vì độc lập tự do,cnxh.Đảng đã kiên địnhđề ra đg lối đua đất nc vượt qua khủng hoảng ktxh .Xét đến nguyên nhân, về mặt chủ quan, Đảng ta tự kiểm điểm là đã phạm những sai lầm khuyết điểm, đặc biệt là trong việc xác định chủ trương đường lối và cả công tác xây dựng Đảng.