ch3-p2

1K 0 0

CHU TRÌNH LÝ TƯỞNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

1.1 Khái niệm cơ bản

Trong các động cơ đốt trong, việc nghiên cứu chu trình thực tế rất phức tạp. Có

rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới diễn biến của các quá trình trong chu trình công tác

như các thông số về kết cấu ( tỷ số nén, phương pháp quét khí và thải khí, phương

pháp hình thành khí hỗn hợp...), các thông số về điều chỉnh ( góc phân phối khí,

góc phun sớm, thành phần hỗn hợp), các thông số về khai thác (chế độ làm

việc của động cơ, điều kiện về môi trường). Vì vậy khi nghiên cứu cơ sở lý

thuyết của động cơ diesel, người ta phải xem xét sơ đồ đơn giản hoá các quá

trình công tác đó, hay còn được gọi là chu trình lý tưởng.

Chu trình lý tưởng động cơ đốt trong là chu trình công tác mà trong đó không

tính đến tổn thất nhiệt nào khác ngoài tổn thất nhiệt truyền cho nguồn lạnh được quy

định theo luật nhiệt động học 2.

Chu trình lý tưởng của động cơ diesel cho phép dễ dàng đánh giá tính hoàn

thiện và khả năng sử dụng nhiệt lượng của nhiên liệu để biến thành công.

1.1.1 Chu trình lý tưởng đốt trong

Chu trình lý tưởng động cơ đốt trong biểu diễn trên đồ thị P-V( đồ thị cong ) và T-S

Diesel (đồ thị nhiệt), bao gồm các quá trình nhiệt động cơ bản sau đây (hình 1.1):

Hình 1.1 Chu trình lý tưởng trên đồ thị P-V và T-S

Trong đó:

ac: quá trình nén đoạn nhiệt.

cz1: quá trình cấp nhiệt đẳng tích.

z1z: quá trình cấp nhiệt đẳng áp.

Động cơ Diesel tàu thủy - Đại học GTVT TP.HCM - 2007 103 zb: quá trình dãn nở đoạn nhiệt

ba: quá trình thải nhiệt đẳng tích.

1.1.2 Các thông số đặc trưng của chu trình

Tỷ số nén: ε = Va/Vc

Tỷ số áp suất : λ = Pz/Pc

Tỷ số dãn nở sớm: ρ = Vz/Vc

21

3

21

321

1;

QQ

Q

QQ

QQQ

+

−=

+

− +

= η η

Tỷ số dãn nở sau: δ = Vb/Vz

ch3-p2Đọc truyện này MIỄN PHÍ!