câu 10: nội dung xây dựng khu vực phòng thủ T-TP

5.2K 6 4

Câu 10: Nội dung xây dựng KVPT tỉnh – tp

Trả lời:

1.     Nội dung xây dựng

1.1.         XD về chính trị:

·  Vị trí: Xây dựng về chính trị là nội dung cơ bản nhằm tạo  cái gốc, nền tảng vững chắc của khu vực phòng thủ. Nội dung xây dựng chính trị trong khu vực phòng thủ phải toàn diện.

·   Nội dung:

-   Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng: vận dụng linh hoạt, sáng tạo, nhiều biện pháp để tuyên truyền giáo dục cho toàn dân, mọi đối tượng, mọi cấp ngành nhận rõ được tình hình, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới, nhận rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của công dân đối với đất nước, nhận rõ được âm mưu thủ đoạn của kẻ thù đối với CM nước ta, nâng cao lòng yo nước, yo chế độ, yo quê hương, lòng tự hào dân tộc và phát huy truyền thống dân tộc quê hương.

-         Công tác tổ chức: luôn kiện toàn, củng cố hệ thống tổ chức chính trị ở cơ sở địa phương là một yếu tố tạo nên sức mạnh chính trị. Hệ thống tổ chức ở cơ sở bao gồm: tổ chức Đảng, tổ chức chính quyền các cấp, tổ chức đoàn thể quần chúng, yêu cầu xây dựng về tổ chức là thường xuyên- cung cấp, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo các tổ chức Đảng.

-      Thực hiện tốt các chính sách: các chính sách của Đảng và NN thiết thực đem lại quyền lợi cho mọi người dân. Thực hiện chính sách trong khu vực phòng thủ là phát huy quyền làm chủ tập thể của nd nhằm đảm bảo dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giải quyết việc làm, cải thiện đk lđ, thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí và mức sống giữa các tầng lớp dân cư.

1.2.         Xây dựng vê kinh tế:

·        Vị trí: đây là nội dung mang tính quyết định, trực tiếp tạo ra sức mạnh vật chất của khu vực phòng thủ tỉnh- tp, là yếu tố tạo ra tiềm lực QPAN tại địa phương.

·        Nội dung:

-     Trước hết pải quán triệt, nắm vững quan điểm của Đảng kết hợp kinh tế gắn với quốc phòng an ninh trên cơ sở chiến lược pt KT-XH của đất nước. Các địa phương khi định ra các kế hoạch xây dựng kế hoạch pt KT-XH của địa phương trước mắt cũng như lâu dài phải tính toán kỹ để vừa đảm bảo ổn định cải thiện đời sống nd vừa từng bước tích lũy cho QP-AN đáp ứng hài hòa giữa xd và bảo về địa phương.

-         Có kế hoạch, bp tích cực, điều chỉnh dân cư, xd vùng kinh tế điểm, điều hòa giữa các vùng kinh tế nhằm tạo ra lực lượng, thế trận vững chắc trong khu vực phòng thủ.

1.3. Xây dựng về VH-XH

·      Vị trí: đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn tới tiềm lực tinh thần quốc phòng, góp phần xây dựng con người phát triển cao về trí tuệ, trong sáng về đạo đức, phong phú về tâm hồn, cường tráng về thể chất.

·        Nội dung:

-         Về văn hóa: Bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa cho toàn dân nhất là đội ngũ cán bộ Đảng vùng sâu vùng xa, giáo dục cho mọi người giữ gìn bản sắc dân tộc, đồng thời  kiên quyết đấu tranh chống sự xâm nhập văn hóa phản động gắn với xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tạo môi trường văn hóa mới trong khu vực phòng thủ.

-       Về xã hội: cần tập trung xd nhằm đạt mục tiêu “xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” luôn luôn tạo việc làm cho người lđ, có kế hoạch cụ thể, thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, tổ chức tốt lđ và đ/s cho mọi thành viên, duy trì và mở rộng các phong trào như đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gđ thương binh liệt sĩ

1.4.   Xd an ninh, quốc phòng:

·        Vị trí: đây là nội dung trọng tâm tạo ra tiềm lực nòng cốt cho sức mạnh quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ.

·    Nội dung: Xây dựng về quân sự an ninh pải toàn diện nhưng tập trung hai nội dung chính là xây dựng về lực lượng với xd về thế trận. Kết hợp chặt chẽ 2 vấn đề này trong qtr xây dựng khu vực phòng thủ.

câu 10: nội dung xây dựng khu vực phòng thủ T-TPĐọc truyện này MIỄN PHÍ!