21.cong cu phap ly trg qlmt

1.2K 0 0

21. công cụ pháp lí trong quản lí môi trường

Công cụ pháp lí là công cụ quản lí trực tiếp. đây là loại công cụ đc sử dụng 1 cách phổ biến và là công cụ có tầm quan trọng bậc nhất trong lĩnh vực bảo vệ và quản lí mt ở mọi quốc gia trên thế giới

Ưu điểm nổi bật của công cụ là đảm bảo quyền bình đẳng đối với mọi tổ chức, cá nhân trong lĩnh vự khai thác, sd nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường sống.tát cả mọi người đều phải tuân thủ theo những quy định chặt chẽ TNTN,các thành phần môi trường, nhất là quản lí các loại chất thải độc hại,thông qua các quy định có tính cưỡng chế cao của pháp luật.

Công cụ pháp lí bao gồm chiến lược, các kế hoạch và chính sách mt cảu quốc gia, của các lĩnh vực hoạt động xã hội và của các địa phương,hthong các văn bản về luật quốc tế,hệ thống luật quốc gia và các văn bản khác dưới luật có liên quan dến bảo vệ và quản lí mt

a) chiến lược,chính sách bảo vệ và quản lí môi trường:

+ là chiến lược,chính sách và những kế hoạch của nhà nước nhắm giải quyết những vấn dề liên quan đến bảo vệ và quản lí mt cần đc giải quyết trong một thời kì nhất định

+ Đvới chiến lược bảo vệ và quản lí môi trường,nhà nước thường định ra trong 1 thời hạn dài, với các định hương lớn chú trọng vào vc huy đọng các nguồn lực to lớn, cân đói với các mục tiêu về bảo vệ và quản lí môi trường

¬+ Việc xd cơ sở bảo vệ mt phải gắn với chinh sách phát triển kinh tế xã hội . chức năng quan trọng nhất của chính sách bảo vệ môi trường là tạo điều kiện gắn kết các mục tiêu phát triển bền vững và hoạt động phát triển của từng ngành, từng lvuc, từng vùng.tạo lien kết chặt chẽ giữa các ngành và các cấp trong việc thực kiện các mục tiêu bảo vệ và quản lí môi trường.

b) hệ thống luật pháp quốc tế và VN về bảo vệ và quản lí mtr

+ luật pháp quốc tế về môi trường

• đó là tổng thể các nguyên tắc quy phạm quốc tế điều chỉnh mối quan hệ giữa các quốc gia, giữa quốc gia với các tổ chức quốc tế và tgioi trong việc ngăn chặn, hoặc loại bỏ các tác động gây hại vào môi trường. cho đến nay có đến hang trăm van bản luật quốc tế về mtr trong đó VN đã tham gia kí kết trên 50 văn bản.

• muốn thi hành trên phạm vi lãnh thổ qgia nào đó, các quy phạm của luật quốc tế về bảo vệ môi trường cần phải được chuyển hóa thành quy phạm pháp luật qgia nghĩa là nhà nước phải phê chuẩn các văn bản này

+ luật mtr quốc gia

• đó là tổng hợp các quy phạm pháp luật các nguyên tắc pháp lí điều chỉnh, các quan hệ phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình sử dụng hoặc tác động đến các yếu tổ của môi trường. trên cso kết hợp các phphap điều chỉnh khác nhau, nhằm bảo vệ môi trường sống một cách có hiệu quả

• hệ thống luật bảo vệ môi trường của một qgia thường gồm bộ luật chung và các bộ luật thành phần đề cập các quy định về bảo vệ mt cụ thể ở từng ngành và từng địa phương

• để hỗ trợ cho qtrinh thi hành các luật về bảo vệ và quản lí mt, nhà nước đã đề ra hệ thống các tiêu chuẩn mt. đó là những chuẩn mực những giới hạn cho phép được quy định dung làm căn cứ để bảo vệ và qli mt. hệ thống tiêu chuẩn mt ở nc ta được xác định cụ thể gồm:

- tiêu chuẩn nước ( nước mặt nước ngầm nước thải ..)

- tiêu chuẩn không khí (khói bụi khí thải )

- tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ đất canh tác , sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp

- tiêu chuẩn về bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc trừ sâu diệt cỏ

- tchuan lquan bảo vệ quang cảnh thiên nhiên, di tích lsu văn hóa

- tchuan lquan đến môi trường dó các hoạt động khai thác khoáng sản trong long đất ngoài biển

21.cong cu phap ly trg qlmtĐọc truyện này MIỄN PHÍ!