QUAN HE TON TAI XH _ Y THUC XH

5K 0 0

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội ý nghĩa thực tiễn của vấn đề này trong giai cấp hiện nay.

Trả lời: a) Định nghĩa khái niệm:

Tồn tại xã hội là toàn bộ đời sống vật chất của xã hội bao gồm điều kiện địa lý điều kiện dân số và PTSX. Trong đó PTSX đóng vai trò quyết định sự tồn tại xã hội.

+ ý thức xã hội là toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội bao gồm tình cảm, tập quán, truyền thống, quan điểm lý luận, phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn phát triểnkhác nhau của lịch sử xã hội.

b) Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức.

Tóm lại xã hội quyết định ý thức xã hội.

- Đời sống tinh thần của xã hội ra đời dựa trên cơ sở của những điều kiện vật chất nhất định tồn tại xã hội.

- Khi tồn tại xã hội biến đổi nhất là khi phương thức sản xuất của xã hội biến đổi (hoặc sớm hoặc muộn).

- (Khi trả lời phần này cần lấy dẫn chứng trong những giai đoạn lịch sử của xã hội loài người để chứng minh).

- Như vậy ý thức xã hội là sự phản ánh của tồn tại xã hội, ý thức xã hội ra đời biến đổi và phát triểt là to tồn tại xã hội quyết định.

- Sự tác động trở lại của ý thức đối với tồn tại xã hội.

- Bên cạnh việc khẳng định sự tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội chủ nghĩa duy vật lịch sử còn thừa nhận vai trò to lớn của ý thức xã hội đối với sự phát triển của tồn tại xã hội.

- Vai trò được thể hiện ở.

- ý thức xã hội có tác dụng thúc đẩy quá trình phát triển của xã hội đó là những tư tưởng tiến bộ của giai cấp tiên tiến trong xã hội, những tư tưởng này phản ánh đúng quy luật phát triển của xã hội đáp ứng được những quyền lợi của quần chúng nhân dân lao động.

- (Sở dĩ có vai trò trên vì có ý thức xã hội có tính độc lập với tồn tại xã hội. Khi trả lời có thể đưa thêm phần này).

- ý nghĩa thực tiễn của vấn đề này trong giai đoạn hiện nay:

- Từ nguyên lý tồn tại quyết định ý thức xã hội suy ra rằng muốn nâng cao đời sống tinh thần của xã hội phải không ngừng phát triển đời sống vật chất của xã hội.

- ý thức xã hội có tác động tích cực to lớn đối với tồn tại xã hội nên cần quan tâm đích đáng đến việc giáo dục tinh thần cho quần chúng nhân dân.

- Trong giai đoạn hiện nay ở nước ta vấn đề vận dụng đúng mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

- Phát triển cơ sở vật chất xã hội trên cơ sở phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chủ nghãi Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

QUAN HE TON TAI XH _ Y THUC XHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!