Chương 3 : Đường lối kháng chiến chống Pháp, Mỹ (45-75)

3.9K 2 0

Chương 3 : Đường lối kháng chiến chống Pháp, Mỹ (45-75)

I. Đường lối xây dựng,bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (45-54)

1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền CM (45-46)

a. Hoàn cảnh

- Sau ngày cách mạng tháng 8 thành công, nước VN DCCH ra đời, chính quyền còn non trẻ, chưa được các nước trên thế giới công nhận và đặt quan hệ ngoại giao

- Cùng một lúc chúng ta phải đối phó với nhiều kẻ thù nguy hiểm ( Anh, Pháp, Tưởng). Mỗi tên có một âm mưu riêng ở nước ta, một mặt chúng mâu thuẫn với nhau về quyền lợi, mặt khác câu kết với nhau để chống phá VN

- Nhân lúc CMVN đang gặp nhiều khó khăn, bọn p hản động người Việt nổi lên chống phá CM ( Việt Quốc, VIệt Cách, Đại Việt quốc dân đảng…)

- Hơn 90% đồng bào ta mù chữ, kinh tế kiệt quệ, nán đói đe dọaà giặc đói , giặc dốt và giặc ngoại xâm là hiểm họaà vận mệnh dân tộc như “ ngàn cân treo sợi tóc”

b. Chủ trương kháng chiến kiến quốc

25/11/1945 BCHTW Đảng ra chỉ thị về kháng chiến kiến quốc

- Về chiến lược chỉ đạo : tính chất CMVN trong giai đoạn mới vẫn là giải phóng dân tộc vì chúng ta chưa có độc lập thật sự . Dân tộc trên hết, tổ quốc trên hết, nhưg không phải là giành độc lập mà là giữ vững độc lập.

- Xác định kẻ thù : căn cứ vào mục tiêu của chúng

+ Nhật : là tàn quan, thất bại trên thế giới

+ Anh, Tưởng : danh nghĩa đồng minh thắng trận, giải giáp vũ khí của Nhật

+ Anh muồn tim thuộc địa nên đã che chở cho Pháp vào miền Nam , sơm muộn gì Anh cũng sẽ rút quân về nước sau khi trấn áp được VN

+ Tưởng là quân bài của Mỹ ( 1945 Mỹ là cường quốc có tham vọng bá chủ thế giới nhưg chướng ngại vật lớn là cộng sản à Mỹ phái Tưởng chống phá CS VN, lúc đó ở TQ cũng có Mao Trạch Đông đối lập với Tưởng à Sơm muộn gì Tưởng cũng p hải về TQ chống phá CS TQà Mỹ sử dụng từ vĩ tuyến 16 vào Nam, nhường cho Anh-Pháp miền Bắc để cùng chống Liên xô)

à Kẻ thù chính lúc này là Pháp

- Tập hợp lực lượng CM  : lập mặt trận dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược , mở rộng mặt trận  Việt Minh, thống nhất mặt trận Việt Miên Lào thành mặt trận Liên Việt

- Nhiệm vụ : 4 nhiệm vụ đối nội

+ CỦng cố chính quyền

+ Chống Pháp

+ Bài trừ nội p hải

+ Cải thiện đời sống nhân dân

Chương 3 : Đường lối kháng chiến chống Pháp, Mỹ (45-75)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!