Chương 2 : Đường lối đấu tranh giành chính quyền (30-45)

4.5K 1 0

àChương 2 :  Đường lối đấu tranh giành chính quyền (30-45)

I. Tiến trình nhận thức phát triển đường lối (30-45)

1. Hội nghị BCHTW 10/1930 và luận cương tháng 10/1930

- Hội nghị BCHTW họp lần 1 từ ngày 14-30/10/1930 tại Hương Cảng TQ

- Chủ trì : Đồng chí Trần Phú

- Nội dung

+ Đổi tên Đảng thành Đảng CS Đông Dương

+ Thủ tiêu cương lĩnh tháng 2 năm 1930 : hội nghị nhân jđịnh chính cương vắn tắt , sách lược vắn tắt tháng 2 năm 30 đã phạm sai lầm chính trị nguy hiểm vì chỉ lo đến việc phản đế đã quên mất lợi ích của giai cấp đấu tranh

+ Thông qua luận cương mới (luận cương tháng 10/1930) do đồng chí Trần Phú khởi thảo

- Nội dung của luận cương tháng 10

+ Chiến lược : giống cơ bản của CL tháng 2 “ tư sản dân quyền CM và thổ địa cách mạng để đi lên CNCS”

+ Nhiệm vụ : khác CL tháng 2 , luận cươg tháng 10 xác định nhiệm vụ dân tộc và dân chủ có quan hệ khăng khít với nhau cùng thực hiện một lúc, không đặt nhiệm vụ dân tộc lên số 1

+ LL cách mạng ( khác CL thág2 ): luận cương t 10 xác định lực lượng cách mạng chủ yếu là côgn nhân và nông dân,không chủ trương lôi kéo tiểu tư sản , trí thứ và ts dân tộc

+ Lãnh đạo : ( giống cl t2) Đảng là ngọn cờ đầu

+ Quan hệ quốc tế : giống cl t2. Cách mạng VN ( Đông Dương) là một bộ phận khăng khít của Cm thế giới, giai cấp VS VN phải đoàn kết vơi giai cấp vô sản thế giới nhất là vô sản pháp

à Luận cương tháng 10 là sự cụ thể hóa và phát triển mới của cươgn lĩnh, nhiều vấn đề sách lược chiến lược được chuẩn bị tuy nhiên còn thiếu sót

- Chưa nêu ra được mâu thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn dân tộc VN với đế quốc Pháp ( chưa đưa được vấn đề dân tộc lên hang đầu mà nặng nề vấn đề đấu tranh giai cấp)

- Trong tập hợp lực lượng cách mạng, chưa thấy được vai trò tích cực của tiểu tư sản, trí thức, phủ nhận vai trò của tư sản dân tộc và 1 bộ phận địa chủ nhỏ

2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (3/1935)

- Thời gian : tháng 3.1935

- Địa điểm : Ma Cao – TQ

- ND : 3 nhiệm vụ trước mắt

+ Củng cố và phát triển Đảng

+ Đẩy mạnh cuộc vận động thu phục quần chúng

+ Mở rộng tuyên truyền chống đế quốc , chống chiến tranh, ủng hộ Liên Xô và CM Trung Quốc

3. Hội nghị BCHTW Đảng CS Đông Dương lần 2(7/1936)àchuyển hướng chỉ đạo lần 1

Chương 2 :  Đường lối đấu tranh giành chính quyền (30-45)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!