For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

CTD-CTCT

9.8K 13 5

Contents

Câu 1: Trình bày những nội dung chủ yếu của học thuyết Mác - Lê nin về chính Đảng cách mạng của giai cấp công nhân? Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu? 4

Câu 2: Làm rõ nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê nin: "Đảng là đội tiền phong chính trị có tổ chức và là tổ chức chặt chẽ nhất, giác ngộ nhất của giai cấp công nhân" 5

Câu 3: Trình bày những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu? 6

Câu 4: Làm rõ luận điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân" ? 7

Câu 5: Trình bày những vấn đề cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng theo quan điểm Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ về nhận thức và trách nhiệm của bản thân? 8

Câu 6: Trình bày quan điểm của Đại hội X khi diễn đạt về bản chất của Đảng? Ý nghĩa của cách diễn đạt đó? 9

Câu 8: Trình bày những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về xây dựng Đảng được xác định trong đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ về nhận thức và trách nhiệm của bản thân? 9

Câu 9: Làm rõ tính tất yếu khách quan của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam? 10

Câu 13: Làm rõ mối quan hệ giữa người chỉ huy với chính ủy (chính trị viên) trong cùng một đơn vị? 11

Câu 15: Làm rõ khái niệm CTĐ - CTCT trong Quân đội nhân dân Việt Nam? 11

Câu 16: Làm rõ vị trí, vai trò của hoạt động CTĐ - CTCT trong quân đội nhân dân Việt Nam? 13

Câu 18: Làm rõ nguyên tắc tính Đảng, tính giai cấp, tính chiến đấu trong tiến hành CTĐ - CTCT? 13

Câu 19: Làm rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam? 14

Câu 20: Trình bày những nguyên tắc tiến hành công tác tư tưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam? Liên hệ về nhận thức và trách nhiệm của bản thân? 15

Câu 21: Trình bày những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng ở đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam? Liên hệ về nhận thức và trách nhiệm của bản thân? 16

Câu 22: Làm rõ giải pháp: "xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo, trung tâm giáo dục chính trị, tư tưởng của đơn vị" trong nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng ở đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam? 17

Câu 23: Làm rõ vị trí, vai trò của giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở trong quân đội? 18

Câu 25: Làm rõ vai trò của công tác tuyên truyền cổ động ở đơn vị cơ sở trong quân đội? Liên hệ về nhận thức và trách nhiệm của bản thân? 18

Câu 26: Trình bày những hình thức của hoạt động tuyên truyền, cổ động ở đơn vị cơ sở trong quân đội? Liên hệ về nhận thức và trách nhiệm của bản thân? 19

CTD-CTCTĐọc truyện này MIỄN PHÍ!