Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại

9.5K 0 0

Câu 14: Phân tích quan điểm: Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Thành quả của công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay?

Giai đoạn 1996-2008

à Chủ động và tích cực hội nhập kt quốc tế , hình thành đường lối đối ngoại độc lập tử chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (4/2006)

+ Chủ trường “ chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế “

3. Nội dung đường lối đối ngoại

a. Mục tiêu và nhiệm vụ(3)

à1: Lấy việc giữ vững môi trường hòa bình ổn định, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới để phát triển kt-xh là lợi ích cao nhất của tổ quốc

à2 :Mở rộng đối ngoại và hội nhập kt quốc tế là để tạo them nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, kết hợp nội lực với các nguồn lực bên ngoài để tạo nguồn lực tổng hợp đẩy mạnh CNH-HĐH

à3: Phát huy vai trò, nâg cao vị trí VN trong quan hệ quốc tế, góp phần tích cực và cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giơi vì độc lập hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ XH.

b. Tư tưởng chỉ đạo (8)

à Nguyên tắc

-1: Bảo đảm lợi ích dân tộc chân chính là xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc XHCN đồng thời thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo khả năng của VN

-2: Giữ vững độc lập -tự chủ -tự cường đi đôi với đa phương hóa –đa dạng hóa quan hệ đối ngoại

-3: Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế, cố gắng thúc đẩy mặt hợp tác nhưg vẫn phải đấu tranh dưới hình thức và mức độ thích hợp với từng đối tác, tránh bị rơi vào thế cô lập. Mở rộng mối quan hệ với mọi quốc gia không phân biệt chế độ chính trị xã hộ

à Chủ thể tham gia

-4: Kết hợp đối ngoại của Đảng, ngoại giao của NN và đối ngoại nhân dân

-5: Xác định hội nhập kinh tế là công việc của toàn dân

àKhả năng thích nghi trong hội nhập

-6: Giữ vững ổn định chính trị kt xh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình hộinhaapj

Phát huy tối đa nội lực và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoại

-7: Trên cơ sở thực hiện các cam kết gia nhập WTO, đẩy nhanh nhịp độ cải cách .thể chế, cơ chế, Cơ sở kinh tế phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và NN

àngười lãnh đạo

-8: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đồng thời phát huy vai trò của NN, mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tiến tình hội nhập

c. Một số chủ trương chính sách mở rộng quan hệ quốc tế (10)

Nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa X (2007)

à Nguyên tắc

-1: Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp, tận dụng các ưu đãi WTO dành cho, hội nhập từng bước, dần dần, mở cửa thị trường theo lộ trình hợp lý

-2: Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định ,bền vững. Hội nhập sâu sắc và đầy đủ vào nền kinh tế thế giới để giúp VN có vị trí bình đẳng với các thành viên khác.

à Thay đổi để hội nhập

-3: Bổ sung và hoàn thiện hệ thống Pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp vơi các nguyên tắc quy định của WTO  (đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật, đa dạng hóa các hình thức sở hữu,pt nền kinh tế hang hóa nhiều thành phần…)

-4: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy NN ( loại bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp, tăng cường giám sát, kiểm tra ,công khai, minh bạch…)

-5: nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, DN và sản phẩm trong hội nhâoj ( nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, thu hút đầu tư nước ngoài, điều chỉnh quy mô cơ cấu SX)

à Giữ vững để hội nhập

-6: Giải quyết tốt các vấn đề văn hóa xã hội môi trường trong quá trình hội nhập

+ Bảo vệ và phát huy các giá trị văn háo dân tộc trogn quá trình hội nhập

+ Xây dựng, kiểm soát xử lý các sản phẩm văn hóa khôg lành mạnh

+ hòa nhập nhưg không hòa tan

-7: Xây dựng và vận hành có hiệu quả mạng lưới an sinh xã hội ( giáo dục, y tế, bảo hiểm…) đẩy mạnh xông tác xóa đói giảm nghèo, hạn chế nhâp khẩu những mặt hang gây hại cho môi trường..

-8: Giữ vững và tăng cường an ninh quốc phòng

+ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh

+ chống lại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế  lực thù địch

à Các hình thức hội nhập

-9 : Phối hợp chặt chẽ các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao NN, đối ngoại nhân dân, chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại

à Lãnh đạo hội nhập

-10 : Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của NN đối với các hoạt động đối ngoai, xây dựng NN pháp quyền của dân do dân vì dân, cải cách hành chính… ^^

Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoạiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!