Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại

6.4K 0 0

Câu 14: Phân tích quan điểm: Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Thành quả của công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay?

Giai đoạn 1996-2008

à Chủ động và tích cực hội nhập kt quốc tế , hình thành đường lối đối ngoại độc lập tử chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (4/2006)

+ Chủ trường “ chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế “

3. Nội dung đường lối đối ngoại

a. Mục tiêu và nhiệm vụ(3)

à1: Lấy việc giữ vững môi trường hòa bình ổn định, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới để phát triển kt-xh là lợi ích cao nhất của tổ quốc

à2 :Mở rộng đối ngoại và hội nhập kt quốc tế là để tạo them nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, kết hợp nội lực với các nguồn lực bên ngoài để tạo nguồn lực tổng hợp đẩy mạnh CNH-HĐH

à3: Phát huy vai trò, nâg cao vị trí VN trong quan hệ quốc tế, góp phần tích cực và cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giơi vì độc lập hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ XH.

b. Tư tưởng chỉ đạo (8)

à Nguyên tắc

-1: Bảo đảm lợi ích dân tộc chân chính là xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc XHCN đồng thời thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo khả năng của VN

-2: Giữ vững độc lập -tự chủ -tự cường đi đôi với đa phương hóa –đa dạng hóa quan hệ đối ngoại

-3: Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế, cố gắng thúc đẩy mặt hợp tác nhưg vẫn phải đấu tranh dưới hình thức và mức độ thích hợp với từng đối tác, tránh bị rơi vào thế cô lập. Mở rộng mối quan hệ với mọi quốc gia không phân biệt chế độ chính trị xã hộ

à Chủ thể tham gia

-4: Kết hợp đối ngoại của Đảng, ngoại giao của NN và đối ngoại nhân dân

-5: Xác định hội nhập kinh tế là công việc của toàn dân

àKhả năng thích nghi trong hội nhập

-6: Giữ vững ổn định chính trị kt xh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình hộinhaapj

Phát huy tối đa nội lực và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoại

-7: Trên cơ sở thực hiện các cam kết gia nhập WTO, đẩy nhanh nhịp độ cải cách .thể chế, cơ chế, Cơ sở kinh tế phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và NN

àngười lãnh đạo